Construction Equipment Polska

Nota prawna

Nota o prawach autorskich

Prawa autorskie do zawartości niniejszej strony internetowej należą do AB Volvo (publ) (albo jej filii, jeżeli tak podano, i/lub licencjodawców), SE-405 08 Göteborg, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym między innymi teksty, ilustracje i dźwięk, nie mogą być powielane, przesyłane, rozpowszechniane lub przechowywane w celach innych niż cele ściśle prywatne lub o ile nie określono inaczej, bez uprzedniej pisemnej zgody AB Volvo (publ). Modyfikowanie zawartości tej strony internetowej jest surowo wzbronione.

Niektóre części tej strony internetowej zawierają ilustracje, objęte prawami autorskimi osób, które ich dostarczyły.

Znaki handlowe
O ile nie podano inaczej, występujące na tej stronie internetowej znaki, logo firmowe i emblematy, takie jak na przykład symbol pokazany poniżej, są objęte prawami do znaków handlowych firmy Volvo Trademark Holding AB i/lub AB Volvo (publ) (albo jej filii).

Brak gwarancji i deklaracji
INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W FORMIE ISTNIEJĄCEJ. W ŻADNYM PRZYPADKU GRUPA VOLVO NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY ANI ZA JAKĄKOLWIEK BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, SPECJALNĄ LUB INNĄ SZKODĘ WTÓRNĄ W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ POWIĄZANEJ Z NIĄ ŁĄCZEM HIPERTEKSTOWYM, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMACH PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŻELI ZOSTANIEMY WYRAŹNIE POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Grupa Volvo nie udziela jakichkolwiek gwarancji i/lub nie składa jakichkolwiek deklaracji w odniesieniu do wszelkich innych stron internetowych, do których możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony. Takie gwarancje i deklaracje oferowane są jedynie dla ułatwienia i nie oznacza to, że grupa Volvo akceptuje lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub za korzystanie z takiej strony internetowej. Ponadto w twoim interesie leży podjęcie środków ostrożności i zagwarantowanie, że wszystko, czego zdecydujesz się użyć, będzie pozbawione takich elementów jak komputerowe wirusy, robaki i konie trojańskie oraz inne elementy o charakterze destruktywnym.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia i bez zobowiązań.

Informacje publikowane na tej stronie internetowej mogą zawierać odwołania lub odsyłacze do produktów, usług, itp. grupy Volvo, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne w twoim kraju. Ścisłość takich informacji nie może zostać zagwarantowana, w szczególności dlatego, że informacje tego rodzaju podlegają zmianom, szczególnym wymaganiom i kwestiom związanym z dostępnością, w związku z czym odwołania tego rodzaju nie oznaczają, że grupa Volvo zamierza zapowiedzieć wprowadzenie takich produktów, usług, itp. w twoim kraju. Skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat produktów, usług, itp., które mogą być dla ciebie dostępne i które możesz zamówić.

Komentarze, pytania lub sugestie
Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje, niezamówione sugestie, pomysły lub inne przedłożone materiały nie będą uznawane za poufne lub zastrzeżone. Przesyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielasz spółce AB Volvo (publ) i grupie Volvo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na użytkowanie, powielanie, eksponowanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji i wyrażasz również zgodę, by spółka AB Volvo (publ) i grupa Volvo dowolnie wykorzystywały wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, które prześlesz do nas w jakimkolwiek celu.

Oprogramowanie specjalne dostępne na stronie internetowej
Wszelkie oprogramowanie, jakie może być udostępnione do ściągnięcia z niniejszej strony internetowej („Oprogramowanie”) jest objętym prawami autorskimi wytworem spółki AB Volvo (publ) (lub jednej z jej filii) i/lub jej dostawców.

Korzystanie z Oprogramowania podlega zasadom określonym w licencji dla użytkownika końcowego (jeśli istnieje) dołączonej do Oprogramowania lub w nim uwzględnionej („Umowa licencyjna”). Z zastrzeżeniem zapisów Umowy licencyjnej stanowiących inaczej, Oprogramowanie jest dostępne do pobrania wyłącznie do użytku użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub dalsze rozpowszechnianie Oprogramowania, niezgodne z Umową licencyjną, może pociągnąć za sobą kary w postępowaniach cywilnych i karnych.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH ZAPISÓW, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB DO INNYCH OŚRODKÓW W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB PONOWNEGO ROZPOWSZECHNIANIA JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. EWENTUALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ, GRUPA VOLVO NINIEJSZYM WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA, ŁĄCZNIE Z WSZELKIMI DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących powyższych sekcji należy skontaktować się z firmą AB Volvo (publ) poprzez naszą stronę kontaktową.

Styczeń 2012