FNs Bærekraftsmål
Åpenhetsloven

Redegjørelser i henhold til åpenhetsloven

Volvo Maskin AS er opptatt av ansvarlig næringsliv og å ikke bidra til negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Som ledd i denne forpliktelsen søker Volvo å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold2 i egen virksomhet samt i vår verdikjede og hos våre forretningspartnere.

Volvo Maskin er underlagt åpenhetsloven og har derfor gjennomført en overordnet aktsomhetsvurdering for å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som Volvo eller våre samarbeidspartnere kan ha forårsaket, medvirket eller bidratt til, samt iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike konsekvenser.

Dette dokumentet utgjør vår redegjørelse av vår aktsomhetsvurdering og publiseres på vår nettside og inngår i vår redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Redegjørelsen vil oppdateres og offentliggjøres innen den 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i Volvos risikovurdering.

Om Volvo Maskin

Volvo Maskin AS er et heleid datterselskap av Volvo CE, som er en del av Volvo Group. Volvo Group er børsnotert, til stede i 190 markeder, og har 102 000 ansatte på verdensbasis.

Volvo Maskin AS har ansvaret for markedsføring og salg av Volvo anleggsmaskiner og tjenester i Norge. Vi har 21 service verksteder der 5 er eid av Volvo Maskin og 16 privateide. Sammen har vi et landsdekkende service nettverk under navnet Volvo Maskin Service med mer enn 500 ansatte. 

Hovedkontoret er oppdelt i 6 enheter; Administrasjon, Produkt, Salg, Servicesupport, Reservedeler og verksted. Alle enhetene rapporterer til Administrerende direktør. Administrerende direktør rapporterer til Volvo CE Europa. Styret består av 5 styremedlemmer i tillegg til styreleder. To av styremedlemmene er ansattrepresentanter. 

Retningslinjer og prosedyrer for håndtering og oppfølgning av lovending

Volvo Group har et sterkt engasjement for menneskerettigheter og arbeider aktivt for å respektere og beskytte disse rettighetene. De erkjenner at negative menneskerettighetspåvirkninger kan oppstå internt i organisasjonen, gjennom forretningsforbindelser og i verdikjeden. For å motvirke og redusere slike påvirkninger har Volvo Group implementert en rekke tiltak.

I 2021 lanserte Volvo Group en selvstendig menneskerettighetspolitikk som gjelder for alle deres enheter, ansatte og leverandører. Denne policyen utgjør en felles plattform for Volvo Groups forpliktelse til å overholde menneskerettighetene.

For å ytterligere styrke arbeidet med menneskerettigheter, vedtok Volvo Group Executive Board i 2022 et gruppeomfattende menneskerettighetsprogram (Human Rights Program) basert på internasjonale rammeverk som: FN-pakten, ILO-konvensjonene, FN Global Compact, FN-retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Målet med dette programmet er å systematisk identifisere, redusere og håndtere risikoer knyttet til menneskerettigheter, samtidig som vi kontinuerlig forbedrer våre prosesser.

Volvo Maskin forventer at våre samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av ansvarlig næringsliv. Vi vurderer nøye potensielle samarbeidspartnere før avtale inngås, f.eks. ved å be om informasjon, vurdere samarbeidspartneres retningslinjer og sertifiseringer, samt ved å stille krav om overholdelse av gjeldende lovgivning og etterlevelse av anerkjente prinsipper for etisk drift.

Volvo har også utviklet Supplier Code of Conduct. Denne tar for seg krav og mål som Volvo har til sine leverandører. Disse kravene dekker følgende områder:

Moderne slaveri/tvangsarbeide – vi tolererer ikke noe form for tvangsarbeid eller moderne slaveri blant våre samarbeidspartnere

Barnerettigheter – vi tolererer ikke barnearbeid, og leverandører skal avstå fra all form av barnearbeid, og respektere barns rettigheter for personlig utvikling og utdannelse. Minimums alder for arbeid er at de er ferdig med grunnleggende utdanning, og aldri yngre enn 15 år.

Arbeidstid og fri – samarbeidspartnere skal alltid respektere gjeldende lover og fremforhandlede avtaler rundt arbeids- og hviletid, inkludert overtidsbestemmelser. I tillegg ferie, sykefravær og foreldrepermisjoner

Lønn og goder – leverandører skal alltid betale og gi deres ansatte lønn og goder som minimum dekker lokale regler og fremforhandlede avtaler. Arbeidsavtaler med informasjon om lønn og goder skal være tilgjengelig for alle ansatte i et språk og format som de forstår.

Ikke-diskriminering og rettferdig behandling – Alle ansatte skal behandles med verdighet og respekt, og ha like muligheter i jobben basert på individets evne til å gjennomføre jobben. Det skal ikke tolereres at ansatte blir diskriminert, eller dårlig behandlet på bakgrunn av kjønn, seksualitet, religion eller tilsvarende. Verbal, fysisk, psykisk eller seksuell trakassering skal ikke tolereres.

Fagforeningsfrihet – Alle ansatte hos våre samarbeidspartnere skal ha rett til å bli medlem i fagforening eller ha felles forhandlinger e.l. Ansatte skal kunne åpent kommunisere og dele ideer og bekymringer med ledelsen, uten frykt for represalier eller diskriminering.

Helse, Miljø og Sikkerhet – Leverandør skal sikre sine ansatte for potensielle sikkerhetsfarer som maskiner, utstyr, kjemisk eksponering etc. Ansatte skal få nødvendig personlig verneutstyr og tilgang til førstehjelpsutstyr. Leverandører skal påse at alle ansatte har et trygt arbeidsmiljø, og får nødvendig utstyr og opplæring for å kunne gjennomføre sin jobb på best mulig måte.

I prosessen med å implementere vårt menneskerettighetsprogram har Volvo Group identifisert behovet for å styrke og utvikle sentrale verktøy og prosesser for å håndtere menneskerettighetsarbeidet på en mer effektiv måte. Dette arbeidet er i gang, og målet er å oppnå større harmonisering, ansvarliggjøring og bevissthet på tvers av hele gruppen.

På konsernnivå gjennomføres det land-for-land-vurderinger av menneskerettigheter med ambisjon om å dekke alle operasjoner, ansatte og annet personell på deres steder i det vurderte landet. Disse vurderingene gjennomføres ved hjelp av en metodikk utviklet i tråd med internasjonalt anerkjente praksiser.

Volvo Group tilbyr ulike kanaler for interne og eksterne interessenter å rapportere potensielle etiske bekymringer eller brudd på Volvo Group sine retningslinjer. Dette inkluderer vår varslingsprosess, "Volvo Whistle", som er offentlig tilgjengelig på Volvogroup.com.

Ønsker du ytterligere dokumentasjon fra oss rundt åpenhetsloven, så kan du henvende deg på følgende e-post-addresse: aapenhetsloven.volvomaskin@volvo.com

Vi plikter å svare skriftlig innen 14 dager på alle henvendelser.

------

1Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene i henhold til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.
2Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter som er beskrevet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og forhold som gir en lønn å leve av.