Construction Equipment Sverige

Volvo CE:s stadiga prestanda under kvartal 1 som påverkats av Kina

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) såg en måttlig ökning av omsättningen för kvartal 1, 2022 i alla områden utanför Asien – med en allmän tillväxttakt som påverkats av marknadsnedgången i Kina, vilken till viss del utlösts av de där pågående restriktionerna för covid-19.

Volvo CE:s stadiga prestanda under kvartal 1 som påverkats av Kina

Den pågående pandemin i Kina har haft en betydande inverkan på försäljningen i världens största marknad i byggutrustningsindustrin, vilket har lett till en nedgång på 9 % i den övergripande globala försäljningen under det första kvartalet 2022. Alla övriga regioner har dock spelat en viktig roll för att dämpa effekten genom att visa en stadig uppgång i försäljningen under årets första tre månader, med Sydamerika som rapporterar den största ökningen på 62 %. Nordamerika går upp med 11 %, Afrika och Oceanien 5 % och Europa 2 %. Som en ytterligare illustration av servicelösningars ökade betydelse har även serviceförsäljningar ökat med 17 %.

Melker Jernberg, VD för Volvo CE, säger: ”Det råder ju ingen tvekan om att industrin och övriga världen befinner sig i en mycket svår tid, men jag är stolt över att vi som organisation tar itu med dessa frågor direkt – att förse våra kunder med de produkter och tjänster de behöver idag, samtidigt som de fokuserar på de tragiska humanitära kriser som pågår runt om i världen och vidtar åtgärder mot akuta klimatförändringar. Under denna svåra period bibehåller vi det höga tempot för omvandling till hållbarare bygg- och infrastrukturlösningar och hjälper till att minska koldioxidutsläppen i värdekedjorna, medan vi skyddar våra samhällen runt om i världen.”

Under kvartal 1 2022 såg Volvo CE en minskning av nettoförsäljningen till 22 613 miljoner kr från 24 742 miljoner kr under kvartal 1, 2021. Justerade rörelseintäkter uppgick till 2 810 miljoner kr (3 822 miljoner kr under kvartal 1, 2021), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,4 %, vilket är en nedgång från 15,4 %. Rörelseintäkten har påverkats negativt av lägre maskinvolymer och högre materialkostnader som delvis dämpades av förbättrad prisrealisering och högre servicevolymer. 

De höga nivåerna av orderingångar från samma period förra året, medan världen återhämtade sig något från pandemins effekter, innebär en nedgång i orderingång under kvartal 1, 2022 – en minskning med 42 %. Även om detta huvudsakligen berodde på den fortsatta nedgången i Kina, har orderingången även känt av effekten av orderannulleringar i Ryssland och begränsade orderintervall på grund av större orderböcker. Effekter från en ansträngd leveranskedja har även lett till en minskning av leveranser med 33 %.

Marknadsutveckling

Den europeiska marknaden växte med 13 % under årets två första månader, påverkad av ett stort antal investeringar i infrastruktur och bostäder, medan Nordamerika ökade med 20 % tack vare den stora andelen av bostadsbyggande och tillverkning i regionen. Till följd av den stora efterfrågan på varor har Sydamerika fortsatt sin stadiga uppgång i marknadsefterfrågan med 45 % ökning under samma kvartal förra året. Allt detta har emellertid påverkats av en nedgång med 33 % på den kinesiska marknaden, främst på grund av en plötslig ökning av covid-19-fall som har lett till restriktioner och isoleringsåtgärder över hela landet, men också på grund av ett pristryck som kvarstår främst på grävmaskiner. Asien utanför Kina har även påverkats negativt genom prisökningar på maskiner i Indien, vilket hör samman med nya utsläppsbestämmelser, och har rapporterat en minskning med 8 %.

Volvo CE uppvisar en solid prestanda under svåra tider medan de även fortsätter sin utveckling som en hållbar ledare, inte bara för företaget utan för industrin och samhället som helhet. Detta kvartal markerar den framgångsrika lanseringen av deras första helt elektriska maskin på den asiatiska marknaden – den elektriska, kompakta grävmaskinen ECR25 – som nu finns tillgänglig för kunder att köpa i Sydkorea, samt införandet av ett skräddarsytt program för minskade koldioxidutsläpp vilket syftar till att hjälpa kunder att infria sina egna unika mål för koldioxidneutralitet.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde i miljoner SEK

Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner SEK

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906