Construction Equipment Sverige

Rättsligt meddelande

Meddelande om upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddad av AB Volvo (publ) (eller dess dotterbolag där så anges och/eller dess licensgivare) SE-405 08 Göteborg, Sverige. Med ensamrätt.

Information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, bilder och ljud får inte, med undantag av för strikt privata syften eller såvida inte annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från AB Volvo (publ). Det är uttryckligen förbjudet att modifiera webbplatsens innehåll.

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder som deras leverantörer har copyrighten till.

Varumärken
De varunamn, företagslogon och symboler som visas på webbplatsen, till exempel den nedan visade symbolen, är om inte annat anges varumärken som tillhör Volvo Trademark Holding AB och/eller AB Volvo (publ) (eller dess dotterbolag).

Inga garantier eller utfästelser
INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". VOLVO GROUP SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON PART FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR SOM KAN UPPSTÅ GENOM ANVÄNDNING DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA PÅ DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN VARNAS FÖR MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Volvo Group lämnar inte några som helst garantier och/eller utfästelser om andra webbplatser som du kan komma i kontakt via denna webbplats. Sådana garantier och/eller utfästelser är enbart för att underlätta för besökaren och innebär inte att Volvo Group stöder eller accepterar något ansvar för innehållet på en sådan webbplats. Dessutom är det upp till varje besökare att själv vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva företeelser.

Information på denna webbplats kan innehålla tekniska fel eller skrivfel.

Informationen på denna webbplats kan ändras när som helst, utan föregående meddelande eller förpliktelse.

Information som publiceras på denna webbplats kan innehålla hänvisningar eller korshänvisningar till Volvogruppens produkter, tjänster och så vidare som inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte möjligt att garantera att sådan information är korrekt, i synnerhet inte då den kan förändras. Angivna krav eller tillgänglighet och sådana hänvisningar innebär inte att Volvogruppen har för avsikt att lansera sådana produkter, tjänster etc i ditt land. Ta kontakt med din lokala återförsäljare för fullständiga uppgifter om vilka produkter, tjänster etc som kan vara tillgängliga för dig samt för beställning.

Kommentarer, frågor eller förslag
Var vänlig lägg märke till att alla uppgifter, spontana förslag, idéer eller andra bidrag kommer att behandlas som ej konfidentiella och inte skyddas av äganderätt. Genom att skicka information eller material ger du AB Volvo (publ) och Volvogruppen en oinskränkt, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, framföra, förändra, översända och distribuera detta material eller denna information. Du samtycker även till att AB Volvo (publ) och Volvogruppen har rätt att använda alla idéer, , koncept, sakkunskap eller tekniker som du i något syfte skickar till oss.

Specifik programvara tillgänglig på webbplatsen
All programvara som finns tillgänglig att ladda ned från denna webbplats ("programvaran") skyddas av copyright tillhörande AB Volvo (publ) (eller något av dess dotterbolag) och/eller dess leverantörer.

Användning av programvaran regleras av villkoren i slutanvändarens licensavtal, om sådant finns, vilket medföljer eller inkluderas med programvaran ("Licensavtal"). Om inget annat anges i licensavtalet görs programvaran tillgänglig för nedladdning endast för användning av slutanvändare. Varje mångfaldigande eller återdistribution av programvaran som inte står i överensstämmelse med licensavtalet kan ge upphov till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE, KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE KOPIERING ELLER DISTRIBUTION ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ÖVERHUVUDTAGET, ENDAST ENLIGT VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. FÖRUTOM GARANTIN I LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG VOLVO GROUP HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE INTRÅNG.

Kontakt
Vid eventuella frågor om ovan avsnitt, tveka inte att kontakta AB Volvo (publ) via vår kontaktsida för Volvo Group Headquarters.

Januari 2012