Construction Equipment Polska

Prywatność

Volvo Group poważnie podchodzi do prywatności. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy, udostępniając nam swoje dane osobowe. Danych tych używamy zawsze w sposób uczciwy i godny zaufania użytkowników.

 Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, o tym, do czego je wykorzystujemy, oraz komu je udostępniamy, a także z kim należy się kontaktować w razie wątpliwości.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzaju informacji, które gromadzimy na Twój temat, odwiedź witrynę internetową Volvo Group.

Ogólne zasady prywatności w witrynie internetowej

Korzystanie z witryny internetowej Volvo Group nie wymaga ujawniania tożsamości przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych, które standardowo zbieramy podczas korzystania użytkownika z witryn internetowych przedstawiono poniżej. Jeśli użytkownik rejestruje się w celu korzystania z naszych usług lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularzy, są przedstawione szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika uzyskanych w związku z jego rejestracją.

Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych
AB VOLVO („VOLVO”) jako administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika należy kierować do inspektora ochrony danych w VOLVO na adres gpo.office@volvo.com lub pocztą lub telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja

+46 (0)31 66 00 00

Jakie kategorie danych osobowych spółka VOLVO będzie przetwarzać, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?
Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej spółki VOLVO, jego przeglądarka internetowa jest technicznie skonfigurowana do automatycznego przesyłania następujących danych („danych dziennika”) na nasz serwer internetowy. Dane te są następnie zapisywane w plikach dziennika:

  • Data dostępu
  • Godzina dostępu
  • Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
  • Pobrane pliki
  • Wielkość przesłanych danych
  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • Adres IP
  • Nazwa domeny dostawcy usług internetowych użytkownika

Są to wyłącznie takie informacje, na których podstawie nie można zidentyfikować użytkownika. Te informacje są konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie dostarczać zawartość żądaną przez użytkownika. Ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania z witryn internetowych. Dane dziennika są analizowane wyłącznie do celów statystycznych, aby poprawiać naszą witrynę i jej podstawową funkcjonalność. Spółka Volvo przetworzy dane osobowe użytkownika zgodnie z prawem i uzasadnionym interesem. Uzasadnione interesy spółki VOLVO obejmują interesy związane z zarządzaniem witrynami zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz w celu utrzymania dostępności i funkcjonalności tych witryn.

Pliki cookie
Używamy plików cookie i pikseli śledzących, aby gromadzić dane dotyczące korzystania z witryny przez użytkowników w celu dostosowania witryny do ich potrzeb. Gromadzenie takich danych o używaniu i tworzenie profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy użyciu ID pliku cookie. Tworzymy i przechowujemy takie profile używania wyłącznie jako anonimowe i nie łączymy ich z nazwą użytkownika ani innymi informacjami mogącymi ujawnić jego tożsamość takimi jak adres e-mail.
Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub infekowania wirusami komputera użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn.
Każda witryna internetowa posiada własne oświadczenie dotyczące plików cookie, które umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji o konkretnych plikach cookie stosowanych w danej witrynie.

Przekazywanie danych stronom trzecim
Jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub wymagane przez prawo bądź przepisy, spółka VOLVO może udostępnić dane osobowe użytkownika poza Volvo Group, także firmom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO może także, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić dane osobowe użytkownika innym firmom i dostawcom, w tym firmom i dostawcom spoza UE/EOG.
W celu umożliwienia korzystania z witryny Volvo Group współpracujemy z różnymi usługodawcami. VOLVO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. .

Łącza do innych witryn internetowych
Nasze witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na zachowanie lub niezachowanie przez operatorów tych witryn z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jak długo spółka VOLVO będzie przechowywać dane osobowe użytkownika?

Spółka VOLVO będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, do jakich te dane osobowe zostały zebrane.

Prawa użytkownika do ochrony danych osobowych
Użytkownik ma prawo zażądać od VOLVO informacji na temat przetwarzania przez VOLVO danych osobowych oraz dostępu do takich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne, oraz żądać ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, co oznacza żądanie od VOLVO ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w pewnych okolicznościach.
Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez VOLVO odbywa się na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.
Użytkownik może też złożyć w odpowiednim organie nadzorczym skargę dotyczącą przetwarzania przez VOLVO danych osobowych użytkownika.