Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Juridisk meddelelse

Meddelelse om ophavsret

Webstedets indhold er genstand for ophavsret tilhørende AB Volvo (publ) (henholdsvis dettes datterselskaber, hvor dette angives, og/eller dets licensgivere), SE-405 08 Göteborg, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne på webstedet, inklusive men ikke begrænset til tekst, billeder og lyd, må ikke - undtagen til strengt personlige formål eller hvor andet angives - gengives, overføres, distribueres eller lagres uden forudgående skriftlig tilladelse fra AB Volvo (publ). Ændring af webstedets indhold er udtrykkeligt forbudt.

Visse dele af webstedet indeholder billeder der er genstand for ophavsret tilhørende billedernes ejere.

Varemærker
Medmindre andet angives, er de på webstedet viste mærker, virksomhedslogoer og symboler, f.eks. nedenstående symbol, genstand for varemærkerettigheder tilhørende Volvo Trademark Holding AB og/eller AB Volvo (publ) (eller dettes datterselskaber).

Ingen garantier eller garantierklæringer
OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED ER GIVET, "SOM DE ER OG FOREFINDES". VOLVO-KONCERNEN PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR NOGEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, DOKUMENTEREDE ELLER ANDRE FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER ANDRE MED HYPERLINKS FORBUNDNE WEBSTEDER. DETTE GÆLDER F.EKS. ERSTATNINGSANSVAR FOR DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA PÅ BRUGERENS DATAHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV HVIS VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

Volvo-koncernen giver ingen garantier og/eller garantierklæringer af nogen art om noget andet websted, som brugeren måtte få adgang til via dette websted. Sådanne garantier og/eller garantierklæringer gives kun som en hjælp og betyder ikke, at Volvo godkender eller påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websteder. Endvidere er det op til brugeren selv at træffe fornødne forholdsregler og at forvisse sig om at han ikke ved brugen heraf udsætter sig for virus, worm-virus, trojanske heste eller andre ødelæggende fænomener.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre oplysningerne på dette websted uden forudgående meddelelse eller forpligtelse.

Oplysningerne på dette websted kan tænkes at indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Volvo-koncernens produkter, serviceydelser mv. der ikke er introduceret eller kan fås i webstedbrugerens land. Sådanne oplysningers nøjagtighed kan ikke garanteres, især da de kan tænkes at ændres eller kan være underkastet særlige krav. Sådanne henvisninger betyder ikke at Volvo-koncernen har til hensigt at introducere de pågældende produkter, serviceydelser mv. i webstedbrugerens land. Nærmere oplysninger om hvilke produkter, serviceydelser mv. der er til rådighed eller som kan bestilles, fås ved henvendelse til den lokale forhandler.

Kommentarer, spørgsmål eller forslag
Bemærk, at eventuelle oplysninger, uopfordrede forslag, ideer og andre bidrag vil blive betragtet som værende ikke-fortrolige og ikke genstand for ejendomsret. Ved indsendelse af eventuelle oplysninger eller materiale giver De AB Volvo (publ) og Volvo-koncernen ubegrænset og uigenkaldelig tilladelse til at bruge, gengive, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere de pågældende oplysninger/materialer. Endvidere er De indforstået med at AB Volvo (publ) og Volvo-gruppen frit kan bruge de eventuelle ideer, forslag, know-how og teknikker De sender os til noget formål.

Specifik software, der findes på webstedet
Den eventuelle software, der måtte være til rådighed til download fra dette websted ("softwaren"), er genstand for ophavsret tilhørende AB Volvo (publ) (eller dettes datterselskaber) og/eller dettes leverandører.

Brugen af Softwaren er underlagt betingelserne i slutbrugerlicensaftalen, hvis en sådan findes, som ledsager eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftale"). Medmindre andet fremgår af Licensaftalen, stilles Softwaren til rådighed til download udelukkende til brug for slutbrugere. Eventuel kopiering eller videredistribution af softwaren i strid med licensaftalen kan medføre straf efter civil eller kriminel ret.

UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLACERINGER MED HENBLIK PÅ VIDERE REPRODUKTION ELLER VIDEREFORMIDLING UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWAREN ER KUN GARANTERET I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN, HVIS OVERHOVEDET. UNDTAGEN SOM GARANTERET I LICENSAFTALEN AFVISER VOLVO GROUP HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER HVAD ANGÅR SOFTWAREN, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-OVERTRÆDELSE. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om de ovenstående afsnit, skal du blot kontakte AB Volvo (publ) via Volvo Group Headquarters kontaktsiden.

Januar 2012