Construction Equipment Sverige

Sekretess

Volvokoncernen tar alla frågor om sekretess på största allvar. Vi värdesätter det förtroende du ger oss genom att anförtro oss dina personuppgifter. Vi använder alltid dina personuppgifter på ett ärligt och förtroendefullt sätt.
Vi kommer alltid att vara transparenta angående vilken information vi samlar in, hur vi använder informationen, vilka vi delar den med och vem du bör kontakta om du har några frågor. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in på Volvokoncernens webbplats.

Allmänna sekretessvillkor för webbplatsen

Du kan använda alla Volvokoncernens webbplatser utan att du behöver avslöja din identitet. Vi samlar som standard in följande information när du besöker någon av våra webbplatser. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller kontaktar oss via formulär visas detaljerad information om hur vi bearbetar dina data i samband med din registrering.

Identitet för och kontaktinformation till den personuppgiftsansvariga och dataskyddsansvariga
AB Volvo (”VOLVO”) är ansvarigt för dina personuppgifter och bearbetningen av personliga data om dig enligt tillämpliga regler och lagar om dataskydd.

Kontakta VOLVOs dataskyddsansvariga via e-postadressen gpo.office@volvo.com om du har frågor om bearbetningen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta den dataskyddsansvariga via post eller telefon:

AB Volvo, att: Dataskyddskontoret, Avd. AA14100, VLH, 405 08 Göteborg, Sverige

+46 (0)31 66 00 00

Vilka kategorier av personuppgifter bearbetar VOLVO, för vilka ändamål och på vilken juridisk grund?
När du använder någon av VOLVOs webbplatser är din webbläsare konfigurerad för att automatiskt överföra följande data (”loggdata”) till vår webbserver. Dessa data lagras sedan i loggfiler.

  • Åtkomstdatum
  • Åtkomsttid
  • Den refererande webbplatsens URL
  • Hämtad fil
  • Överförd datavolym
  • Webbläsare och version
  • Operativsystem
  • IP-adress
  • Din Internetleverantörs domännamn

Den här informationen innehåller inga data som kan identifiera dig som person. Vi behöver den här informationen av tekniska orsaker för att kunna leverera det innehåll du begär på ett korrekt sätt, och insamlingen av den är en oundviklig följd av att använda webbplatser. Loggdata från våra webbplatser analyseras endast för statistiska ändamål för att kunna förbättra våra webbplatser och deras underliggande funktioner. VOLVO bearbetar dina personuppgifter utifrån sitt legitima intresse och enligt tillämpliga juridiska grunder. VOLVOs legitima intressen omfattar intresset att hantera koncernens webbplatser enligt god affärssed och att underhålla webbplatsernas tillgänglighet och funktion.

Cookies
Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av webbplatsen i avsikt att anpassa webbplatsen till användarnas behov. Insamlingen av dessa användningsdata och skapandet av en användarprofil görs med hjälp av ett anonymiserat cookie-ID. Vi skapar och lagrar endast dessa användningsprofiler i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn, din e-postadress eller någon annan information som kan avslöja din identitet.
Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Informationen som lagras i cookies hjälper oss att förenkla navigeringen och underlätta en korrekt visning av våra webbplatser.
Varje webbplats har en egen cookiepolicy som beskriver den exakta användningen av cookies för webbplatsen.

Vidarebefordran av data till tredje man
VOLVO kan, om det är nödvändigt för att fullfölja behandlingen av personuppgifter eller om det krävs enligt tillämplig lag, även dela dina personuppgifter med andra bolag i Volvokoncernen, inklusive bolag utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). VOLVO kan även, om det är nödvändigt för att fullfölja behandlingen av personuppgifter, dela dina personuppgifter med utomstående företag och leverantörer, inklusive företag och leverantörer utanför EU/EES.
Vi samarbetar med ett antal olika tjänstleverantörer för att leverera Volvokoncernens webbplatsutbud. VOLVO ser till att lämpliga säkerhetsåtgärder används för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämpliga lagar om dataskydd. .

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över den efterlevnad eller brist på efterlevnad avseende dataskydd som operatörerna av dessa webbplatser iakttar.

Hur länge sparar VOLVO dina personuppgifter?
VOLVO lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Dina dataskyddsrättigheter
Du har rätt att begära att VOLVO tillhandahåller information om de personuppgifter som VOLVO har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
Du har även rätt att motsätta dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOs bearbetning av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och är automatiserad.
Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs bearbetning av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.