MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

הודעה משפטית

הודעת זכויות יוצרים

תוכן אתר האינטרנט כלול בזכויות היוצרים של AB Volvo (publ) (או חברות הבת שלה היכן שהדבר מצוין ו/או החברות המורשות מטעמה), SE-405 08 Göteborg, Sweden. כל הזכויות שמורות.

חל איסור להפיק מחדש, להעביר, להפיץ או לשמור את המידע המופיע באתר האינטרנט, כולל, בין היתר טקסט, תמונות וקולות מלבד למטרות פרטיות מובהקות או כפי שצוין אחרת, ללא אישור מראש בכתב מ-AB Volvo (publ). שינויים בתוכן אתר האינטרנט אסורים באופן מפורש.

חלקים מאתר האינטרנט מכילים תמונות הכפופות לזכויות יוצרים של ספקי אותן תמונות.

סימנים מסחריים
אלא אם צוין אחרת באתר האינטרנט, סימנים מוצגים, סמלי חברות וסימנים, כמו למשל הסמל המוצג להלן כפופים לזכויות סימנים מסחריים של Volvo Trademark Holding AB ו/או AB Volvo (publ) (או חברות הבת שלה).

ללא אחריות או מיצג
המידע באתר זה מסופק "כמו שהוא". בשום מקרה לא תהיה קבוצת וולוו אחראית כלפי כל גורם בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או אחר תוצאתי בשל השימוש באתר זה, או כל אתר אחר המקושר בהיפר-קישור, כולל, ללא הגבלה, כל אובדן רווחים, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או נתונים אחרים במערכת הטיפול במידע או אחרת, גם אם הובא לידיעתנו מפורשות מידע על אפשרות לנזקים מסוג זה.

קבוצת וולוו אינה אחראית ואינה מציגה אחריות כלשהי בנוגע לאתרים אחרים, שאליהם אתה עשוי לקבל גישה דרך אתר זה. אחריות ו/או מצג שכזה מסופקים רק משיקולי נוחות ואין משמעותם שקבוצת וולוו מאשרת או מקבלת אחריות כלשהי לתוכן או שימוש באתר שכזה. בנוסף, באחריותך לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שכל מה שתבחר להשתמש בו יהיה נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני.

מידע באתר זה עלול לכלול אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות.

המידע הכלול באתר זה עשוי להשתנות בכל עת ללא הודעה מראש ולא מחויבות כלשהי.

המידע המפורסם באתר עשוי לכלול הפניות למוצרים או שירותים של קבוצת וולוו שלא הוכרזו או שאינם זמינים במדינה שלך. הדיוק של מידע כגון זה אינו יכול להיות מובטח, במיוחד מכיוון שמידע זה כפוף לשינויים, דרישות ספציפיות או זמינות והפניות אלו אין משמעותן שקבוצת וולוו מתכוונת להכריז על אותם מוצרים, שירותים וכד' במדינה שלך. פנה לספק המקומי לקבלת פרטים מלאים בנוגע למוצרים, לשירותים וכד' שעשויים להיות זמינים עבורך להזמנה.

תגובות, שאלות או הצעות
שים לב שכל מידע, הצעות שלא התבקשו, רעיונות או פרטים אחרים שתשלח ייחשבו כתוכן לא סודי ולא קנייני. בשליחת מידע או חומר כלשהו, אתה מעניק ל-AB Volvo (publ) ולקבוצת וולוו רישיון בלתי מוגבל ובלתי ניתן לביטול להשתמש, להפיק מחדש, להציג, לבצע, לשנות, לשדר ולהפיץ את אותם חומרים או מידע, ואתה גם מסכים ש-AB Volvo (publ) וקבוצת וולוו חופשיים להשתמש בכל רעיון, תפישה, ידע או טכניקה שאתה שולח לנו למטרה כלשהי.

תוכנה ספציפית הזמינה באתר
כל תוכנה שעשויה להיות זמינה להורדה מאתר זה ("התוכנה") היא עבודה המוגנת בזכויות יוצרים בבעלות AB Volvo (publ) (או כל אחת מחברות הבת שלה) ו/או ספקיה.

השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרישיון למשתמש קצה, אם קיים, הנלווה או כלול עם התוכנה ("הסכם רישיון"). אלא אם נובע אחרת מהסכם הרישיון, התוכנה זמינה להורדה לשימוש בלעדי על ידי משתמשי קצה. כל הפקה מחדש, או הפצה מחדש של התוכנה אינם במסגרת הסכם הרישיון ועלולים להוביל לענישה אזרחית ופלילית.

ללא פגיעה באמור לעיל, העתקה או הפקה מחדש של התוכן לכל שרת או מיקום אחר למטרות הפקה מחדש או הפצה חוזרת אסורה במפורש. התוכנה כפופה לאחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאים שבהסכם הרישיון. מלבד כפי שמוצהר באחריות במסגרת הסכם הרישיון, קבוצת וולוו מסירה בזאת כל אחריות ותנאי בנוגע לתוכנה, כולל כל אחריות או תנאי משתמעים בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה.

יצירת קשר
במידה ויש לך שאלות על הסעיפים לעיל, אל תהסס לפנות אל AB Volvo (publ) באמצעות הדף ליצירת קשר עם המשרדים הראשיים של קבוצת וולוו.

ינואר 2012