Juridiskais paziņojums

Paziņojums par autortiesībām

Šīs mājas lapas satura autortiesības pieder AB Volvo (publ) (vai tās filiālēm, ja tā norādīts, un/vai tās licenciāriem), SE-405 08 Göteborg, Zviedrija. Visas tiesības saglabātas.

Mājas lapā norādīto informāciju, tostarp, bet ne tikai tekstu, attēlus un audio nedrīkst, atskaitot tikai privātai lietošanai, vai ja norādīts citādi, atveidot, pārnest, izplatīt vai glabāt bez iepriekšējas rakstiskas AB Volvo (publ) atļaujas. Stingri aizliegts veikt mājas lapas satura izmaiņas.

Dažās mājas lapās daļās atrodas attēli, kuru autortiesības pieder to sniedzējiem.

Preču zīmes
Ja vien mājas lapā nav norādīts citādi, attēlotās zīmes, uzņēmumu logotipi un emblēmas, piemēram, tālāk norādītais simbols, ir pakļauti Volvo Trademark Holding AB un/vai AB Volvo (publ) (vai tās filiāļu) preču zīmju tiesībām.

Nav garantiju vai apliecinājumu
INFORMĀCIJA ŠAJĀ MĀJAS LAPĀ TIEK SNIEGTA, "KĀDA IR". VOLVO GROUP NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PRET JEBKURU PUSI VAI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS MĀJAS LAPAS VAI JEBKURAS CITAS SAISTĪTAS MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, IESKAITOT, BET NE TIKAI, ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMUS, PROGRAMMU VAI CITU DATU ZAUDĒJUMU JŪSU INFORMĀCIJAS APSTRĀDES SISTĒMĀ VAI KĀ CITĀDI, PAT JA ESAM SAŅĒMUŠI ĪPAŠAS NORĀDES PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

Volvo Group neizsniedz garantijas un/vai apliecinājumus attiecībā uz jebkuru citu mājas lapu, kurai piekļūstat no šīs lapas. Šādas garantijas un/vai apliecinājumis tiek nodrošināti tikai ērtībai un nenozīmē, ka Volvo Group apstiprina vai uzņemas jebkādu atbildību par šādas mājas lapas saturu vai lietošanu. Turklāt jums ir jāveic piesardzības pasākumi un jāpārliecinās, ka jūsu izvēlētajos līdzekļos nav vīrusu, tārpu, "Trojas zirgu" un citu kaitniecisku vienumu.

Šajā mājas lapā atrodamajā informācijā iespējamas tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas.

Šajā mājas lapā atrodamā informācija var tikt mainīta jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma un saistībām.

Mājas lapā publicētā informācija var ietvert norādes uz Volvo Group produktiem, pakalpojumiem utt., kas nav pieejami jūsu valstī. Šādas informācijas precizitāti nevar garantēt, jo īpaši tādēļ, ka tā ir pakļauta izmaiņām, īpašām prasībām vai pieejamībai, un šādas norādes nenozīmē, ka Volvo Group plāno ieviest šādus produktus, pakalpojumus utt. jūsu valstī. Sazinieties ar vietējo pārstāvi, lai saņemtu pilnīgu informāciju par pieejamajiem produktiem, pakalpojumiem utt., kā arī par pasūtīšanu.

Komentāri, jautājumi vai ieteikumi
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura informācija, brīvprātīgi ieteikumi, idejas vai citi iesniegumi netiks uzskatīti par konfidenciāliem un patentētiem. Nosūtot jebkādu informāciju vai materiālu, jūs sniedzat AB Volvo (publ) un Volvo Group neierobežotu, neatgriezenisku licenci, izmantot, atveidot, izrādīt, atskaņot, mainīt, raidīt un izplatīt šos materiālus vai informāciju; turklāt jūs piekrītat, ka AB Volvo (publ) un Volvo Group drīkst izmantot jebkuras jūsu nosūtītās idejas, konceptus, zinātības vai metodes jebkādam mērķim.

Noteikta mājas lapā pieejamā programmatūra
Jebkāda programmatūra, kas pieejama lejupielādei šajā mājas lapā ("Programmatūra") ir AB Volvo (publ) (vai jebkādas tās filiāles) un/vai tās piegādātāju ar autortiesībām aizstāvēts darbs.

Programmatūras lietošanu nosaka, Programmatūras komplektācijā ("Licences līgums") iekļautā lietotāja licences līguma (ja tāds ir) noteikumi. Ja Licences līgumā nav norādīts citādi, Programmatūra ir pieejama lejupielādei tikai lietotājiem. Jebkādas Programmatūras pavairošanas vai izplatīšanas, kas neatbilst Licences līgumam, rezultātā var rasties administratīva vai krimināla atbildība.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, PROGRAMMAS KOPĒŠANA VAI PAVAIROŠANA UZ JEBKĀDU CITU SERVERI VAI ATRAŠANĀS VIETU TĀLĀKAI PAVAIROŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI IR STINGRI AIZLIEGTA. PROGRAMMATŪRAS GARANTIJA IR SPĒKĀ, TIKAI IEVĒROJOT LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMUS. ATSKAITOT LICENCES LĪGUMĀ GARANTĒTO, VOLVO GROUP AR ŠO ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU, IESKAITOT JEBKĀDAS NETIEŠI IZTEIKTAS GARANTIJAS PRODUKTA KVALITĀTEI, ATBILSTĪBAI NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMAM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

Kontakti
Ja jums rodas jautājumi par kādu no iepriekšējām sadaļām, nekavējoties sazinieties ar AB Volvo (publ), izmantojot mūsu Volvo Group centrālā biroja kontaktu lapu.

2012. gada janvāris