Õiguslik teade

Autoriõiguse teade

Selle veebisaidi sisu autoriõigus kuulub AB Volvole (publ) (või selle tütarfirmadele ja/või litsensiaaridele, kus see on nii näidatud), SE-405 08 Göteborg, Rootsi. Kõik õigused kaitstud.

Veebisaidil olevat teavet, s.h teksti, pilte ja heli, ei tohi, välja arvatud rangelt isiklikel eesmärkidel või kus see on näidatud teisiti, reprodutseerida, edastada, jagada ega salvestada ilma AB Volvo (publ) kirjaliku loata. Veebisaidi sisu on keelatud muuta.

Mõnel veebisaidi osal on pildid, mille autoriõigus kuulub nende hankijate.

Kaubamärgid
Kui veebisaidil pole teisiti näidatud, siis kuulub kuvatavate märkide, ettevõtete logode ja embleemide, nagu näiteks allpool toodud sümbol, kaubamärgiõigus Volvo Trademark Holding AB-le ja/või AB Volvole (publ) (või selle tütarfirmadele).

Garantiisid või kinnitusi pole
SELLEL VEEBISAIDIL ESITATUD TEAVE ON ESITATUD "NAGU ON". VOLVO GROUP EI VASTUTA MINGIL JUHUL ÜHEGI OSALISE VÕI OTSESE, KAUDSE, ERAKORRALISE VÕI MUU PÕHJUSLIKU KAHJU EEST SELLE VEEBISAIDI VÕI VEEBISAIDIGA LINGITUD VEEBISAIDI ÜKSKÕIK MILLISEL KASUTAMISEL, SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD KASUM, ÄRITEGEVUSE KATKEMINE, PROGRAMMIDE VÕI MUUDE ANDMETE KAOTSIMINEK TEIE INFOKÄITLUSSÜSTEEMIS, VÕI MUUL VIISIL ISEGI SIIS, KUI MEID ON SÕNASELGELT TEAVITATUD SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALIKKUSEST.

Volvo Group ei anna ühtegi garantiid ja/või kinnitust ühelegi muule veebisaidile, kuhu te võite sattuda selle veebisaidi kaudu. Sellised garantiid ja/või kinnitused antakse ainult sobivuse näitamiseks ning see ei tähenda, et Volvo Group toetaks või võtaks omaks vastutuse sellise veebisaidi sisu või kasutamise eest. Lisaks peate kasutusele võtma ettevaatusabinõud ja tagama, et ükskõik milline teie poolt valitud kasutusvahend oleks vaba viirustest, ussidest, Trooja hobustest ja muudest kahjustava olemusega üksustest.

Sellel veebisaidil olevas teabes võib olla tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu.

Sellel veebisaidil olevat teavet võidakse muuta ükskõik kuna ilma eelneva hoiatuseta või kohustuseta seda teha.

Sellel veebisaidil avaldatud teave võib sisaldada viiteid või ristviiteid Volvo Groupi toodetele, teenustele vms, mille kohta puuduvad teavitused või mis pole teie riigis saadaval. Sellise teabe täpsust ei saa tagada, kuna see võib muutuda, ning erinõuded või saadaval olek ja sellekohased viited ei tähenda, et Volvo Group kavatseb sellised tooted, teenused vms teie riigis kasutatavaks teha. Pöörduge oma kohaliku edasimüüja poole, kust saate teada kõik üksikasjad toodete, teenuste jne kohta, mis võivad teie jaoks ja tellimiseks saadaval olla.

Kommenteerid, küsimused või ettepanekud
Pange tähele, et igasugune teave, omaalgatuslikud ettepanekud, mõtted või muud esitised loetakse mittekonfidentsiaalseteks ja omandiõiguse alla mittekuuluvateks. Saates ükskõik millise teabe või materjali, annate AB Volvole (publ) ja Volvo Groupile piiramatu tagasivõetamatu õiguse neid materjale või teavet kasutada, reprodutseerida, kuvada, ette kanda, muuta, edastada ja jagada ning nõustute, et AB Volvo (publ) ja Volvo Group võivad kõiki neid meile ükskõik millisel eesmärgil saadetud ideesid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid vabalt kasutada.

Veebisaidil saadaolev spetsiifiline tarkvara
Ükskõik milline tarkvara, mida võib sellelt veebisaidilt olla allalaaditav ("Tarkvara"), on AB Volvo (publ) (või ükskõik millise selle tütarfirma) ja/või tarnijate autoriõigusega kaitstud töö.

Tarkvara kasutamist reguleeritakse olemasolu korral lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustega, mis on Tarkvaraga kaasa pandud või on Tarkvara osaks ("Litsentsileping"). Kui Litsentsilepingus pole öeldud teisiti, siis on Tarkvara allalaadimiseks ja kasutamiseks saadaval ainult lõppkasutajatele. Tarkvara ükskõik milline reprodutseerimine või uus levitamine pole vastavuses Litsentsilepinguga ja võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse.

EELÖELDUT PIIRAMATA ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE ÜKSKÕIK MILLISESSE MUUSSE SERVERISSE VÕI ASUKOHTA EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI UUESTI LEVITAMISEKS KEELATUD. TARKVARA TOIMINE GARANTEERITAKSE, KUI ÜLDSE, AINULT VASTAVALT LITSENTSILEPINGU TINGIMUSTELE. VÄLJA ARVATUD LITSENTSILEPINGUS TOODUD GARANTIILE ÜTLEB VOLVO GROUP LAHTI KÕIGIST TARKVARAGA SEOTUD GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, KAASA ARVATUD MÜÜDAVUSEKS, ERIOTSTARBEL SOBIVUSEKS, NIMETAMISEKS JA LEPINGU RIKKUMISE VÄLTIMISEKS ANTUD KAUDSED GARANTIID JA TINGIMUSED.

Kontakt
Kui teil on küsimusi eelnevate jaotiste kohta, siis võtke AB Volvoga (publ) ühendust Volvo Groupi peakorterite kontaktilehekülje kaudu.

Jaanuar, 2012