vseobencepodminky - Všeobecné podmínky pronájmu : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o

Všeobecné podmínky pronájmu Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o. – Volvo Rents

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o., IČ: 40762645, sídlem 267 12 Loděnice, Plzeňská 430 (dále jen „pronajímatel“), vydává tyto všeobecné podmínky pronájmu Volvo Rents platné ode dne 1.1.2014 (dále jen „VPP-VR“), na jejichž základě pronajímá a kterými se řídí veškeré nájemní vztahy, jejichž předmětem je pronájem stavebních strojů, jejich příslušenství a doplňků pronajímatelem libovolné třetí osobě (dále jen „nájemce“) v rámci půjčovny stavebních strojů.

2. Pojmy

2.1.  Pronajímatelem smluvní strany rozumí vlastníka stroje, který stroj pronajímá, nebo je vlastníkem stroje – třetím subjektem k další dispozici se strojem zmocněn, přičemž pro jednoduchost je v těchto VPP-VR označen jako pronajímatel s tím, že pod tímto pojmem jsou zahrnuti také zmocnění (pověření) zástupci pronajímatele.

2.2.  Nájemcem smluvní strany rozumí fyzickou nebo právnickou osobu, která najímá do svého krátkodobého užívání stroj – dopravní prostředek od pronajímatele.

2.3.  Strojem smluvní strany rozumí předmět pronájmu (dopravní prostředek), kterým je pracovní stroj, včetně výměnných pracovních nářadí, příslušenství a doplňků, event. spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní, dle specifikace ve Smlouvě nebo v předávacím protokolu (dále jen „stroj“).

2.4.  Cenou pronájmu smluvní strany rozumí peněžité plnění (úplata) poskytované nájemcem pronajímateli za přenechání dopravního prostředku – stroje do užívání nájemci s tím, že jeho výše byla stanovena Smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „cena pronájmu“).

2.5.  Smlouvou smluvní strany rozumí právní jednání, na jehož základě vznikl právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, jehož předmětem je úplatný pronájem stroje v rámci půjčovny strojů (dále jen „Smlouva“).

2.6.  Oprávněnou osobou smluvní strany rozumí osobu, jejíž jméno, datum narození a telefonní číslo uvede nájemce ve Smlouvě (dále jen „oprávněná osoba“); oprávněná osoba je zmocněna za nájemce (i) uhradit pronajímateli kauci, (ii) převzít a/nebo vrátit stroj a (iii) převzít od pronajímatele nevyčerpanou část kauce. Oprávněná osoba je povinna sdělovat pronajímateli informace o stroji v rozsahu uvedeném v bodě 3.5 těchto VPP-VR.

3. Zahájení pronájmu a předání stroje nájemci

3.1.  Samotný nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká uzavřením Smlouvy ve znění těchto VPP-VR, kterou se pronajímatel zavázal přenechat nájemci stroj k dočasnému užívání a nájemce se zavázal zaplatit cenu pronájmu. Zahájením doby pronájmu se rozumí převzetí stroje nájemcem, které jsou smluvní strany povinny potvrdit v předávacím protokolu. Předávací protokol obsahuje bližší specifikaci stroje, jako např. výrobní číslo stroje, počet Mth, popis technického stavu, specifikaci mazadel a náplní, aj. Současně nájemce od pronajímatele při zahájení pronájmu stroje převezme návod k obsluze stroje, provozní deník stroje a jiné doplňky a pomůcky potřebné k provozu konkrétního typu stroje.

3.2.  Podmínkou předání stroje nájemci je složení peněžité kauce dle čl. 11 těchto VPP-VR. Stroj je pronajímatelem předáván nájemci a nájemcem od pronajímatele přebírán v místě určeném ve Smlouvě. Veškeré náklady na přepravu stroje z místa převzetí stroje - provozovny pronajímatele do místa provozu stroje a zpět hradí nájemce bez ohledu na skutečnost, která smluvní strana přepravu zajišťuje.

3.3.  Předání stroje nájemci pronajímatelem stvrdí svými podpisy oprávněné osoby smluvních stran v písemném potvrzení – předávacím protokolu o odevzdaní předmětu pronájmu, které vystaví pronajímatel. Osobou oprávněnou převzít stroj se rozumí osoba:

a) jejíž oprávnění jednat za nájemce vyplývá z výpisu z Obchodního rejstříku (statutární orgán nebo jeho člen, prokurista společnosti), nebo sám nájemce (je-li jím fyzická osoba),

b) oprávněná osoba uvedená ve Smlouvě

c) popřípadě osoba, která se prokáže písemným zmocněním nájemce s úředně ověřeným podpisem.

Osoba přebírající stroj za nájemce je povinna při převzetí stroje prokázat předávající osobě svou totožnost průkazem totožnosti.

3.4.  Nájemce je povinen uvést do Smlouvy místo provozu stroje - stanoviště stroje; přesuny stroje v okruhu (vzdušnou čarou) do 70 km od stanoviště stroje jsou nájemci povoleny bez oznámení pronajímateli. Přemístění stroje nad 70 km vzdušnou čarou od místa provozu stroje – stanoviště stroje podléhá předchozímu písemnému souhlasu pronajímatele. Přemístění stroje mimo území České republiky je možné pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem pronajímatele.

3.5.  Nájemce je povinen uvést do předávacího protokolu stroje jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí stroje za nájemce., včetně funkčního telefonického spojení na tuto osobu. Tato osoba je povinna znát aktuální údaje týkající se stroje, zejména technický stav stroje, a to včetně znalosti funkčního telefonního spojení na obsluhu stroje s tím, že na požádání pronajímatele bude schopna sdělit bez zbytečného prodlení pronajímateli aktuální znění těchto informací. Dojde-li v době pronájmu ke změně této osoby a/nebo telefonického spojení na tuto osobu, je nájemce povinen tuto skutečnost pronajímateli neprodleně písemně oznámit.

3.6.  Nájemce je povinen splnit podmínky pro předání stroje (zejména uhradit kauci) a stroj od pronajímatel převzít ke dni uvedenému ve Smlouvě jako počátek nájmu. Nesplní-li nájemce tuto povinnost, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nárok pronajímatele na náhradu škody tím není dotčen.

4. Provoz stroje v průběhu pronájmu

4.1.  Dobou pronájmu stroje se rozumí časový interval uvedený ve Smlouvě, který počíná běžet okamžikem předání stroje uvedeným v předávacím protokolu.

4.2.  Veškeré náklady na provoz stroje, jako jsou zejména pohonné hmoty, provozní náplně (např. motorový olej, chladicí kapalina, kapalina do ostřikovačů skel), či očista stroje, hradí nájemce. Náklady spojené s výměnou rychlo-opotřebitelných součástí stroje (např. zuby, břity, otěrové desky teleskopických a posuvných součástí stroje), pokud jsou prokazatelně opotřebovány nad rámec obvyklého opotřebení v běžných provozních podmínkách, hradí nájemce,. Náklady spojené s odstraněním následků proražení, proříznutí, či extrémního opotřebení pneumatik (příp. poškození či extrémního opotřebení pojezdových částí) stroje hradí nájemce, a to v celém rozsahu poškození či extremního opotřebení.

4.3.  Nájemce si je plně vědom skutečnosti, že stroj je oprávněn užívat pouze v souladu s podmínkami k jeho obsluze a užívání, a to výhradně a pouze k účelům a na místech odpovídajících charakteru stroje.

4.4.  Nájemci není povoleno přetěžovat či umožnit přetěžování stroje nad rozsah povolených technických parametrů, nebo provádět či umožnit provedení jakéhokoliv zásahu do konstrukce stroje, ani upravovat jeho exteriér nebo interiér, zejména však nájemce není oprávněn užívat při provozu stroje nestandardní přídavná zařízení či zařízení jiných výrobců než výrobce stroje, neboť v takovém případě veškeré náklady spojené s opravou stroje či znovu uvedením stroje do stavu odpovídajícího stavu v době předání a převzetí stroje hradí v plné výši nájemce.

4.5.  Nájemce si je plně vědom skutečnosti, že není oprávněn provádět (umožnit provádění) jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin /Mth/ stroje.

4.6.  Nájemce se zavazuje zajistit, aby obsluhu stroje a předepsané úkony údržby stroje prováděli pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce, kteří byli obecně vyškoleni nájemcem ohledně znalosti norem a předpisů souvisejících s bezpečností práce, hygienou práce a dalšími předpisy, které upravují provoz a činnosti související s provozem stroje. V případě, že pro provoz a činnosti související s provozem stroje jsou a/nebo v době trvání nájmu budou dle příslušných právních předpisů nutná zvláštní povolení či oprávnění, zavazuje se nájemce zajistit, aby příslušní pracovníci byli nejpozději počínaje dnem zahájení doby pronájmu stroje a dále po celou dobu trvání nájmu držiteli platných povolení či oprávnění i náležitě zaškoleni pro provoz stroje a činnosti související s provozem stroje.

5.     Údržba a opravy

5.1.  Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení stroje ani jednotlivých agregátů stroje.

5.2.  Nájemce je srozuměn s tím, že jakékoliv opravy či úpravy stroje (s důrazem na zákaz jakýchkoliv oprav či úprav, které by měly či mohly mít za následek snížení hodnoty stroje), které nejsou uvedeny v návodu na obsluhu či údržbu stroje, nesmí nájemce, ani osoby třetí, provádět bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajímatele.

5.3.  V průběhu pronájmu je nájemce povinen vykonávat s vynaložením péče řádného hospodáře a na vlastní náklady veškeré běžné úkony údržby stanovené v návodu na obsluhu či údržbu stroje a dodržovat stanovenou metodiku i intervaly údržby stroje stanovenou výrobcem stroje (pronajímatelem) s tím, že obsluha a denní (pravidelná) údržba bude prováděna výhradně odborně vyškolenými zaměstnanci nájemce. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby obsluhy stroje, může pronajímatel vypovědět Smlouvu za podmínek uvedených dále v čl. 8.

5.4.  Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu provozních náplní, zvláště motorového a hydraulického oleje a promazání stroje, účinnost brzd, stav pneumatik a jejich huštění na předepsaný tlak. V případě přirozeného úbytku motorového oleje je nájemce povinen na vlastní náklady doplňovat jeho množství pronajímatelem (výrobcem) předepsaným mazivem.

5.5.  Nájemce je povinen v určených termínech, uvedených v předávacím protokolu či návodu k obsluze stroje a daných celkovým počtem odpracovaných Mth stroje, oznámit pronajímateli nutnost provedení pravidelné kontrolní prohlídky stroje a/nebo plánované údržby stroje. Očištěný stroj bude přistaven na náklady nájemce na předem domluvené zpevněné stanoviště.

5.6.  V případě poškození nebo jiné manipulace s počítačem Mth stroje je nájemce povinen poruchu prokazatelným způsobem neprodleně hlásit pronajímateli s uvedením stavu počítače Mth a času, kdy k poruše došlo a následně přistavit stroj na pronajímatelem určené místo k zajištění opravy.

5.7.  Pro případ, že v důsledku činnosti či nečinnosti nájemce dojde k nedodržení servisního intervalu stroje, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, kterou zaplatí nájemce pronajímateli, a to ve výši 50.000,- Kč, přičemž nárok na náhradu škody vzniklé pronajímateli tímto není dotčen.

5.8.  Nájemce je povinen neprodleně prokazatelně ohlásit případnou poruchu stroje příslušné kontaktní osobě pronajímatele a následně přistavit stroj na místo určené pronajímatelem, přičemž na požádání pronajímatele je povinen ohlášení potvrdit v písemné formě (fax, e-mail) se stručným popisem poruchy, případně fotodokumentací.

6.     Pojištění stroje

6.1.  Pronajímatel zajišťuje na své náklady pojištění stroje po dobu nájmu pro případ poškození nebo zničení stroje. Pojištění je sjednáno pro následující pojistná nebezpečí:

- živelní událost (požár, povodeň, vichřice, sesuv půdy, náraz)

- odcizení (krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením a loupež)

- vandalismus (úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci)

- náhlé poškození nebo zničení pojištěného stroje jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistné smlouvě vyloučena.

6.2.  Detailní podmínky pojištění včetně informace o přesném rozsahu pojištění a výši spoluúčasti jsou na požádání k nahlédnutí u pronajímatele. Nájemce se zavazuje s vynaložením odborné péče zajistit náležité zabezpečení stroje před výše uvedenými pojistnými nebezpečími po celou dobu nájmu.

6.3.  Další druhy pojištění nebo připojištění, nad rámec pojištění uvedeného výše, hradí a zajišťuje nájemce.

6.4.  Nájemce hradí vždy celou výši škody, pokud byla škoda způsobena porušením jeho povinností či v souvislosti s ním a pokud úhrada škody není kryta shora uvedeným pojištěním pronajímatele. Nájemce je povinen vznik škody na stroji neprodleně písemně oznámit pronajímateli a poskytnout pronajimateli veškerou součinnost potřebnou k likvidaci pojistné události. V rámci likvidace pojistné události pojišťovnou je nájemce povinen vždy uhradit celou částku spoluúčasti.

4.     Úhrada ceny pronájmu stroje

7.1.  Nájemce je povinen uhradit pronajímateli cenu pronájmu stroje dle uzavřené Smlouvy v dohodnutých termínech.

7.2.  Ostatní peněžité závazky nájemce jsou splatné deset dní poté, co pronajímatel vystaví  příslušnou fakturu. 

7.3.  V případě prodlení nájemce s úhradou ceny pronájmu stroje nebo s úhradou za odpracované nadlimitní Mth a jiných faktur (vyúčtování) pronajímatele, např. za opravy, resp. údržbu stroje, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty dlužné částky za každý jeden den prodlení, přičemž nárok na náhradu škody vzniklé pronajímateli tímto není dotčen.

7.4.  Každou jednu odpracovanou Mth nad stanovený limit je povinen nájemce pronajímateli uhradit dle sazby (ceny) za nadlimitní Mth. Nestanoví-li Smlouva jinak, činí stanovený limit 8 Mth denně a cena za 1 nadlimitní Mth 1/8 denní sazby ceny pronájmu. Úhrada za nadlimitně odpracované Mth stroje bude nájemcem provedena pronajímateli nejpozději při vrácení stroje pronajímateli. Nájemce se zavazuje k pravidelnému sledování počítače Mth, a v případě, že byla limitní hodnota Mth v tom kterém jednotlivém intervalu, stanoveném ve Smlouvě o pronájmu, překročena, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pronajímateli s udáním počtu nadlimitních Mth. V případě, že nájemce překročení Smlouvou stanoveného limitu Mth stroje za příslušné časové období nenahlásí pronajímateli v průběhu doby pronájmu, pronajímatel vyčíslí překročení limitu Mth na základě předávacího protokolu při převzetí stroje a následně daný počet nadlimitních Mth vyfakturuje nájemci za sazbu (cenu) za nadlimitní Mth uvedenou v těchto VPP-VR, popř. ve Smlouvě.

8. Ukončení pronájmu

8.1.  Nájemce je povinen stroj vrátit kompletní, včetně příslušenství uvedeného v předávacím protokolu, v technickém stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení, ve lhůtě, místě a čase sjednaném ve Smlouvě. Interiér a exteriér stroje musí být zbavený veškerých nečistot. V případě, že stroj bude vrácen znečištěný, je zákazník povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s umytím a vyčištěním stroje, jako jsou například i náklady na přepravu stroje do místa, kde je možné umytí interiéru a exteriéru stroje provést.

8.2.  Ukončení pronájmu stroje nemá vliv na povinnost nájemce: uhradit cenu pronájmu stroje; předat stroj pronajímateli na místě dohodnutém ve Smlouvě; k úhradě nákladů spojených s opravou stroje, resp. uvedením stroje do stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení stroje.

8.3.  Nájemce je oprávněn užívat stroj po celou dobu pronájmu, nestanoví-li tyto VPP-VR jinak. Nevrácení stroje ke dni ukončení pronájmu je považováno za neoprávněné užívání stroje. Nájemce se však může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby pronájmu. Prodloužení doby pronájmu bude provedeno na základě dohody smluvních stran v podobě písemného dodatku ke Smlouvě, popř. formou písemného souhlasu Pronajímatele s prodloužením doby pronájmu, s tím, že písemná žádost o prodloužení pronájmu musí být v obou případech doručena pronajímateli v dostatečném předstihu před ukončením pronájmu. V případě prodloužení doby pronájmu se mohou smluvní strany dohodnout i na snížení denní sazby ceny pronájmu na sazbu, která bude odpovídat celkové době pronájmu stroje. S výslovným souhlasem pronajímatele je nájemce oprávněn vrátit stroj před sjednanou dobou pronájmu; v takovém případě (i) pronájem stroje končí ke dni vrácení stroje pronajímateli, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami (v případě nájemce osobou uvedenou v bodě 3.3 těchto VPP-VR), (ii) denní sazba ceny pronájmu se se zpětnou účinností ke dni zahájení pronájmu zvyšuje na sazbu stanovenou ve Smlouvě pro skutečnou dobu pronájmu stroje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a (iii) nájemce je povinen uhradit cenu pronájmu (zvýšenou dle předchozího bodu ii) pouze za skutečnou dobu trvání pronájmu.  

8.4.  Pronájem stroje a tím i právo nájemce užívat stroj zanikne před uplynutím sjednané doby pronajmu rovněž v případě, že (i) na majetek nájemce je nařízena exekuce; (ii) vůči nájemci je nařízen výkon rozhodnutí, (iii) soud rozhodne, že nájemce je v úpadku, (iv) nájemce se dostane do prodlení s úhradou jakýchkoliv peněžitých závazků vůči pronajímateli.

8.5.  V případě jiného (tj. v bodě 8.4 těchto VPP-VR neuvedeného) podstatného porušení ustanovení Smlouvy nebo VPP-VR nájemcem a dále v případě, že (i) vůči nájemci je zahájeno insolvenční řízení, (ii) nájemce přetěžuje stroj nebo (iii) nájemce se strojem zachází neodborně v rozporu s návodem k obsluze, má pronajímatel právo ukončit pronájem stroje před stanovenou dobou, a to výpovědí Smlouvy, která nabude účinnosti okamžikem doručení. Výpověď musí být učiněna písemně s tím, že její účinky nastávají dnem doručení nájemci. V případě pochybnosti se má za to, že výpověď s účinky okamžikem doručení byla doručena pátého dne poté, co byla podána k přepravě držiteli poštovní licence.

8.6.  Za podstatné porušení ustanovení Smlouvy nebo VPP-VR je považováno zejména nedodržení metodiky a intervalů údržby stroje nebo uzavření jakéhokoliv právního vztahu bez souhlasu pronajímatele, umožňujícího jakoukoliv dispozici se strojem osobě třetí.

8.7.  Pronájem stroje není nájemce oprávněn ukončit výpovědí.

8.8.  Dojde-li k ukončení pronájmu stroje výpovědí z důvodu porušení ustanovení Smlouvy ve znění VPP-VR, popř. zanikne-li pronájem stroje z důvodů uvedených v bodě 8.4 těchto VPP-VR, stanou se veškeré dosud nesplatné pohledávky pronajímatele za nájemcem splatnými ke dni ukončení pronájmu. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli:

a) cenu pronájmu stroje až do dne ukončení pronájmu, případně:

b) vyúčtování výdajů a nákladů spojených s ukončením Smlouvy, např. náklady na dopravu stroje z místa provozu (nasazení) stroje do místa vrácení stroje dle Smlouvy, náklady na opravu stroje v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením stroje do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení, v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem či osobou třetí, případně:

c) vyúčtování škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení Smlouvy;

to vše ve lhůtě splatnosti dle bodu 7.2 těchto VPP-VR. 

8.9.  Okamžikem ukončení Smlouvy, resp. ukončením práva nájemce užívat stroj vzniká nájemci povinnost okamžitě vrátit stroj na místo určené pronajímatelem. V případě nedodržení termínu vrácení stroje je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci jednorázovou smluvní pokutu 50.000,- Kč a dvojnásobek ceny pronájmu stroje dle Smlouvy za každý započatý kalendářní den, o který překročí termín vrácení stroje s tím, že nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

9. Práva a povinnosti nájemce

9.1.  Nájemce se zavazuje, že po celou dobu trvání nájemního vztahu (resp. až do okamžiku předání stroje pronajímateli) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nepřenechá stroj do užívání jiné osobě, neboť je plně srozuměn s tím, že po celou dobu pronájmu stroje není bez uvedeného souhlasu pronajímatele oprávněn umožnit osobě třetí jakékoliv právní či fyzické nakládání se strojem, a to ani bezúplatně. Nájemce je si vědom toho, že veškerá ujednání (či nečinnost), která má za následek umožnění právní či fyzické nakládání se strojem osobou třetí bez uvedeného souhlasu pronajímatele, jsou ujednáními neplatnými a jsou považovány za podstatné porušení Smlouvy.

9.2.  Nájemce je povinen chránit stroj s vynaložením péče řádného hospodáře před poškozením, ztrátou nebo zničením.

9.3.  Nájemce odpovídá za škody způsobené ztrátou, zničením nebo poškozením stroje v důsledku zavinění nájemce či osob třetích, kterým nájemce umožnil přístup ke stroji.

9.4.  Nájemce si je plně vědom vlastní odpovědnosti za škody způsobené osobám třetím v důsledku užívání stroje, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s užíváním stroje.

9.5.  Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce, případně pronajímatele stroje, umístěné na stroji, přičemž nájemce výslovně souhlasí s tím, že na stroji může být umístěna reklama pronajímatele.

9.6.  V průběhu nájmu je nájemce povinen písemně (též faxem nebo emailem) oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání stroje, nebo z jiné příčiny, nebo jakoukoliv neoprávněnou dispozici se strojem, a to neprodleně po jejich zjištění. Nesplnění výše uvedené povinnosti zakládá právo pronajímatele na náhradu škody vzniklé jejím porušením.

10. Práva a povinnosti pronajímatele

10.1.Pronajímatel není povinen poskytnout nájemci náhradu stroje za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého zavinění či třetích osob stroj užívat.

10.2.Pronajímatel má právo namátkově kontrolovat stroj u nájemce, a to za účelem zjištění stavu stroje a způsobu užívání stroje nájemcem s tím, že nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli náležitou součinnost včetně zajištění (umožnění) vstupu a vjezdu pronajímatele do prostor a míst, v nichž je stroj užíván či držen.

11. Peněžitá kauce

11.1 Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v hotovosti peněžitou kauci ve výši uvedené ve Smlouvě. Uhrazení této kauce je podmínkou předání stroje nájemci. Pronajímatel je oprávněn tuto kauci použít k úhradě jakýchkoliv svých pohledávek vůči nájemci v souvislosti s pronájmem stroje a Smlouvou.

11.2 Pronajímatel je povinen vrátit nájemci nevyčerpanou část kauce bez zbytečného odkladu po ukončení pronájmu a po úhradě veškerých pohledávek pronajímatele vůči nájemci v souvislosti s pronájmem stroje a Smlouvou, a to předáním příslušné částky v hotovosti:osobě uvedené v bodě 3.3 těchto VPP-VR.

12. Právo rozhodné a řešení sporů

12.1. Tyto VPP-VR a veškeré jim podléhající a v souvislosti s nimi existující právní vztahy se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.2. Všechny spory vznikající z právních vztahů podléhajících těmto VPP-VR a v souvislosti s nimi budou řešeny smírnou cestou, a to jednáním na úrovni statutárních orgánů smluvních stran; v případě, že nedojde k dohodě, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 5, případně Městský soud v Praze.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Jestliže se některé z ustanovení těchto VPP-VR nebo té které smlouvy stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže tyto VPP-VR nebo Smlouva budou mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu těchto VPP-VR nebo Smlouvy.

13.2. Práva a povinnosti nájemce z těchto VPP-VR a ze Smlouvy nejsou bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele převoditelná na třetí osoby.

13.3. Veškeré změny a doplnění těchto VPP-VR či Smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

13.4. Nájemce podpisem těchto VPP-VR stvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen, a že převzal jeden výtisk VPP-VR.