Försäljningsnedgång för Volvo CE i tredje kvartalet i fortsatt dåligt marknadsläge - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-10-25 

Försäljningsnedgång för Volvo CE i tredje kvartalet i fortsatt dåligt marknadslägeUtan några tydliga tecken på global återhämtning i sikte reflekterade Volvo Construction Equipments (Volvo CE) resultat i tredje kvartalet den allmänna nedåtgående trenden på marknaden med 7 % nedgång jämfört med samma period 2012. Men tack vare effektiviseringar av det globala industriella systemet, kostnadsreglerande åtgärder samt en lagernivå som är balanserad med efterfrågan uppnådde Volvo CE ändå en positiv rörelsemarginal på 4 %.

Nettoförsäljningen under de tre månaderna juli till september minskade med 7 % till 12 278 mnkr (13 272 milj.). Med justeringar för valutasvängningar gick nettoförsäljningen ned med 5 % under perioden. Försäljningen påverkades negativt av minskad aktivitet inom den globala gruvindustrin, vilket särskilt drabbade försäljningen av de större och dyrare produkterna.

Denna nedgång i den globala efterfrågan under det tredje kvartalet av 2013 påverkade också lönsamheten, med en nedgång av rörelseintäkterna till 496 mnkr jämfört med 602 mnkr under samma period året innan. Detta drabbade även Volvo CE:s rörelsemarginal, som med 4 % – trots en försäljning på en miljard kronor mindre – dock låg endast något under de 4,5 % som uppnåddes under samma period 2012.

"Även om det fortfarande inte syns några tydliga tecken på återhämtning hos den globala marknaden inom bygg- och anläggningssektorn så såg vi ändå en ökning i Kina, tack vare försäljningen av mindre maskiner, samt en liten ökning på den europeiska marknaden," sa Pat Olney, Volvo CE:s VD. "Vårt basscenario för 2014 är att marknaderna kommer att ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under 2013."

Oförändrade utsikter
Marknadsförhållandena för 2013 som helhet visar på kort sikt få tecken på återuppvaknande, och framtidsutsikterna är de samma som i föregående prognos. Den europeiska marknaden väntas tappa 5–15 % (mätt i enheter), medan Nordamerika, Sydamerika, Asien (utom Kina) och Kina enskilt, väntas ligga i storleksordningen minus 5 % till plus 5 %. För 2014 väntas dessa marknader ligga på omkring minus 5 % till plus 10 %, med undantag för Kina där prognosen varierar från oförändrat till plus 10 %.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (mnkr).

 

Nettoförsäljning per marknadsområde

Tredje kvartalet

Första nio månaderna

mnkr

2013

2012

2013

2012

Europa

4 124

3 803

12 220

12 656

Nordamerika

1 892

2 684

6 206

10 054

Sydamerika

821

931

2 479

3 027

Asien

4 485

4 718

16 793

21 890

Övriga marknader

957

1 136

2 733

3 359

Summa

12 278

13 272

40 431

50 986

 

Slut.

Oktober 2013

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

Thorsten Poszwa
Chef, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: int +32 2482 5021
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com