Construction Equipment Slovensko

Zákonné upozornenie

Upozornenie týkajúce sa autorských práv

Autorské práva na obsah webovej stránky má spoločnosť AB Volvo (publ) (prípadne jej uvedené dcérske spoločnosti alebo držitelia licencií), SE-405 08 Göteborg, Švédsko. Všetky práva vyhradené.

Informácie na webovej stránke vrátane, okrem iného, textových, obrazových a zvukových záznamov, ako aj ďalšie informácie nie je dovolené reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo ukladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu AB Volvo (publ), okrem výhradne súkromného použitia alebo tam, kde je ich použitie upravené inak. Úpravy obsahu tejto webovej stránky sú výslovne zakázané.

Niektoré časti webovej stránky obsahujú obrazový materiál, podliehajúci ochrane autorských práv jeho poskytovateľov.

Ochranné známky
Ak to nie je na webovej stránke uvedené inak, na značky, firemné logá a symboly, ako napríklad nižšie uvedený symbol, sa vzťahujú autorské práva spojené s ochrannými známkami spoločnosti Volvo Trademark Holding AB a/alebo AB Volvo (publ) (prípadne jej dcérskych spoločností).

Žiadne záruky ani údaje
INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SA POSKYTUJÚ TAK „AKO SÚ“. SKUPINA VOLVO GROUP NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE ČI INÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY V DÔSLEDKU AKÉKOĽVEK POUŽITIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ČI INÝCH STRÁNOK NA ZÁKLADE ODKAZOV NA TÝCHTO STRÁNKACH VRÁTANE, OKREM INÉHO, UŠLÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STRATY PROGRAMOV ČI INÝCH DÁT Z INFORMAČNÝCH ALEBO INÝCH SYSTÉMOV, AKO AJ INÝCH ŠKÔD, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SME NA MOŽNOSŤ TAKÉHO POŠKODENIA VÝSLOVNE UPOZORNENÍ.

Skupina Volvo Group neposkytuje žiadne záruky či garancie ohľadne ktorejkoľvek inej webovej stránky, na ktorú prejdete prostredníctvom tejto webovej stránky. Takéto záruky a/alebo údaje sa poskytujú len na podporu, čo však neznamená, že Volvo Group preberá alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah alebo použitie. Prijatie príslušných opatrení na zabezpečenie a overenie toho, že akýkoľvek obsah, ktorý sa rozhodnete používať, neobsahuje vírusy, červy, trójske kone a ďalšie prvky deštruktívnej povahy, prislúcha vám.

Informácie na našej webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

Informácie na tejto webovej stránke sa môžu kedykoľvek bez upozornenia či záväzku zmeniť.

Informácie, zverejnené na našej webovej stránke, môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty, služby Volvo Group, atď., ktoré nie sú zverejnené alebo dostupné vo vašej krajine. Presnosť takých informácií nemožno zaručiť, najmä preto, že tieto informácie podliehajú zmenám, špecifickým požiadavkám alebo podmienkam disponibility a neznamenajú, že Volvo Group mieni uviesť príslušné produkty, služby atď. na vašom trhu. Podrobné informácie o produktoch, službách atď., ktoré sú k dispozícii a ktoré možno objednať, získate u najbližšieho dílera Volvo.

Poznámky, otázky alebo návrhy
Vezmite, prosím, do úvahy, že akékoľvek informácie, nevyžiadané odporúčania, nápady či ďalšie príspevky sa nebudú považovať za dôverné a interné informácie. Zaslaním informácií alebo materiálov poskytujete AB Volvo (publ) a Volvo Group neobmedzené a neodvolateľné povolenie na použitie, reprodukovanie, zverejnenie, prezentáciu, pozmenenie, prenášanie a distribuovanie takýchto materiálov alebo informácií a vyjadrujete zároveň svoj súhlas s tým, aby AB Volvo (publ) a Volvo Group myšlienky, koncepcie, know-how alebo techniky, ktoré nám na akýkoľvek účel pošlete, využívali bez obmedzenia.

Špecifický softvér dostupný na webovej stránke
Akýkoľvek softvér, ktorý je k dispozícii na stiahnutie z tejto webovej stránky (ďalej len „softvér“), je chránený autorskými právami spoločnosti AB Volvo (publ) (alebo jej dcérskych spoločností) a/alebo jej dodávateľov.

Na používanie tohto softvéru sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy koncového používateľa, ak také sú, ktorá sa spája s týmto softvérom alebo je jeho súčasťou („Licenčná zmluva“). Pokiaľ to inak nevyplýva z Licenčnej zmluvy, tento softvér je prístupný na stiahnutie výlučne len na použitie koncovými používateľmi. Akékoľvek kopírovanie či ďalšia distribúcia softvéru v rozpore s licenčnou zmluvou môže mať za následok postih v občianskom alebo trestnom konaní.

BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚ KOPÍROVANIE ČI REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO MIESTO NA ĎALŠIU REPRODUKCIU ALEBO REDISTRIBÚCIU VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. TENTO SOFTVÉR JE ZARUČENÝ, AK VÔBEC, LEN V SÚLADE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. OKREM ZÁRUKY UVEDENEJ V LICENČNEJ ZMLUVE SA SPOLOČNOSŤ VOLVO GROUP TÝMTO ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK A PODMIENOK S OHĽADOM NA TENTO SOFTVÉR VRÁTANE VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TITULU A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Kontakt
V prípade, že máte otázky o vyššie uvedených častiach, neváhajte kontaktovať spoločnosť AB Volvo (publ) prostredníctvom kontaktnej stránky ústredia spoločnosti Volvo Group.

Január 2012