Construction Equipment România

Remarcă juridică

Remarcă privind drepturile de autor

Drepturile de autor privind conținutul site-ului web aparțin AB Volvo (publ) (sau filialelor sale, acolo unde se indică acest lucru și/sau licențiatorilor săi), SE-405 08 Göteborg, Suedia. Toate drepturile rezervate.

Nu este permisă, cu excepția unor scopuri strict private, sau dacă se prevede altfel, reproducerea, transferul, distribuția sau stocarea informațiilor de pe acest site web, inclusiv, dar fără limitare, a textului, imaginilor și sunetului, fără permisiune acordată în scris, în prealabil de către AB Volvo (publ). Sunt interzise în mod expres modificările aduse conținutului site-ului web.

Anumite părți ale site-ului web conțin imagini ale căror drepturi de autor aparțin furnizorilor respectivi.

Mărci de comerț
În afara cazului în care se indică altfel pe site-ul web, mărcile afișate, logourile și emblemele corporative, cum ar fi, de exemplu, simbolul afișat mai jos au ca proprietar de marcă de comerț pe Volvo Trademark Holding AB și/sau AB Volvo (publ) (sau filialele sale).

Fără declarații și garanții
INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE WEB SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. ÎN NICIUN CAZ VOLVO GROUP NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU VREO PARTE DIN SAU PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE SECUNDARE PENTRU ORICE UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB SAU A ORICĂRUI SITE WEB LEGAT PRIN HYPERLINK, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE PIERDERE DE PROFIT, ÎNTRERUPERE A AFACERII, PIERDERE DE PROGRAME SAU DE ALTE DATE ÎN SISTEMUL DVS. DE MANIPULARE A DATELOR SAU ÎN ALT FEL, CHIAR DACĂ NOI SUNTEM AVERTIZAȚI EXPLICIT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Volvo Group nu oferă declarații și/sau garanții, de niciun fel, cu privire la oricare alt site web pe care îl accesați prin intermediul acestui site web. Astfel de garanții și/sau reprezentări sunt furnizate doar pentru comoditate și nu înseamnă că Volvo Group susține sau acceptă vreo responsabilitate pentru conținuturile sau utilizarea unui astfel de site web. În plus, depinde de dvs. să vă luați măsuri de siguranță și să vă asigurați că oricare lucru pe care l-ați ales pentru utilizare nu conține viruși, viermi, cai troieni sau alte elemente de natură distructivă.

Informațiile de pe acest site web pot conține erori tehnice sau erori tipografice.

Informațiile de pe acest site web pot fi modificate în orice moment, fără notificare prealabilă și fără obligații.

Informațiile publicate pe acest site web pot conține referințe sau referințe încrucișate către produsele și serviciile Volvo Group, etc. ce nu au fost anunțate pentru, sau nu sunt disponibile în țara dvs. Precizia unor astfel de informații nu poate fi garantată, în special deoarece informațiile sunt supuse modificării, unor cerințe specifice sau disponibilității și astfel de referințe nu implică faptul că Volvo Group intenționează să anunțe astfel de produse, servicii, etc. pentru țara dvs. Contactați dealerul local pentru detalii complete privind produsele, serviciile, etc. ce sunt disponibile în țara dvs. și pentru comenzi.

Comentarii, întrebări și sugestii
Rețineți că toate informațiile, sugestiile nesolicitate, ideile și alte propuneri expediate vor fi considerate a nu fi confidențiale și nefăcând obiectul unui drept de proprietate. Trimițând informații sau materiale, garantați AB Volvo (publ) și Volvo Group o licență nerestricționată și irevocabilă de a utiliza, reproduce, afișa, reda, modifica, transmite și distribui respectivele materiale și informații și, de asemenea, sunteți de acord că AB Volvo (publ) și Volvo Group sunt libere să utilizeze, în orice scop, toate ideile, conceptele, know-how-ul sau tehnicile pe care ni le trimiteți.

Software-ul specific disponibil pe site-ul nostru web
Toate aplicațiile software disponibile pentru descărcare de pe acest site web („Software”) sunt supuse drepturilor de autor aparținând AB Volvo (publ) (sau filialelor sale) și/sau furnizorilor săi.

Utilizarea Software-ului este reglementată de termenii din acordul de licență cu utilizatorul final, dacă există, care însoțește sau este inclus în Software („Acordul de licență”). În afara cazului în care rezultă altfel din Acordul de licență, Software-ul este pus la dispoziție pentru descărcare numai pentru folosirea de către utilizatorii finali. Toate reproducerile sau redistribuirile Software-ului care nu sunt în concordanță cu Acordul de licență pot duce la sancțiuni civile sau penale.

FĂRĂ A NE LIMITA LA CELE PREZENTATE MAI SUS, ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPRES COPIEREA SAU REPRODUCEREA PROGRAMULUI INFORMATIC PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALT LOC ÎN SCOPUL REPRODUCERII SAU AL REDISTRIBUIRII ULTERIOARE A ACESTUIA. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ O GARANȚIE PENTRU PROGRAMULUI INFORMATIC, ACEASTA ESTE APLICABILĂ NUMAI CONFORM TERMENILOR ACORDULUI DE LICENȚĂ. CU EXCEPȚIA CELOR GARANTATE ÎN ACORDUL DE LICENȚĂ, VOLVO GROUP RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE REFERITOARE LA PROGRAMUL INFORMATIC, INCLUSIV LA TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVATE UNEI ANUMITE UTILIZĂRI, UNUI ANUMIT DREPT DE DEȚINERE ȘI UNEI ANUMITE ABSENȚE A CONTRAFACERII. 

Contact
Dacă aveți întrebări despre secțiunile de mai sus, nu ezitați să contactați AB Volvo (publ) prin intermediul paginii de contact a Volvo Group Headquarters.

Ianuarie 2012