MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

כף לשימוש כללי - חיתוך אוניברסלי

כפות לשימוש כללי מתוכננות לשימוש במגוון רחב של תנאי קרקע ולכל עבודות החפירה. מיועדת לעבודה עם חומרים כגון קרקע, חרסית, חול ועפר, וכן לסוגי קרקע קשים יותר הכוללים חצץ ואבנים. יש להן שפת חיתוך מחוזקת ופסי שחיקה מרותכים, להתמודדות עם חומרים קשים וצפופים, ולהענקת עמידות שחיקה טובה של הכף.

EC60E

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839360 SW-type 0.062 מ"ק 300 מ"מ 97 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 מ"ק 400 מ"מ 106 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 מ"ק 500 מ"מ 118 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 מ"ק 600 מ"מ 134 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 מ"ק 700 מ"מ 145 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 מ"ק 800 מ"מ 159 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 175 ק"ג 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 מ"ק 355 מ"מ 91 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 מ"ק 450 מ"מ 93 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 113 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 מ"ק 750 מ"מ 131 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 149 ק"ג 8GPE 6 - Bucket

ECR58D

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839360 SW-type 0.062 מ"ק 300 מ"מ 97 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 מ"ק 400 מ"מ 106 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 מ"ק 500 מ"מ 118 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 מ"ק 600 מ"מ 134 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 מ"ק 700 מ"מ 145 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 מ"ק 800 מ"מ 159 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 175 ק"ג 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 מ"ק 355 מ"מ 91 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 מ"ק 450 מ"מ 93 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 113 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 מ"ק 750 מ"מ 131 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 149 ק"ג 8GPE 6 - Bucket

EW60E

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839360 SW-type 0.062 מ"ק 300 מ"מ 97 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 מ"ק 400 מ"מ 106 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 מ"ק 500 מ"מ 118 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 מ"ק 600 מ"מ 134 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 מ"ק 700 מ"מ 145 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 מ"ק 800 מ"מ 159 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 175 ק"ג 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 מ"ק 355 מ"מ 91 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 מ"ק 450 מ"מ 93 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 113 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 מ"ק 750 מ"מ 131 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 149 ק"ג 8GPE 6 - Bucket

ECR50D

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839360 SW-type 0.062 מ"ק 300 מ"מ 97 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 מ"ק 400 מ"מ 106 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 מ"ק 500 מ"מ 118 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 מ"ק 600 מ"מ 134 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 מ"ק 700 מ"מ 145 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 מ"ק 800 מ"מ 159 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 175 ק"ג 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 מ"ק 355 מ"מ 91 ק"ג 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 מ"ק 450 מ"מ 93 ק"ג 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 113 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 מ"ק 750 מ"מ 131 ק"ג 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 149 ק"ג 8GPE 6 - Bucket
8282735 Pin-on type 0.09 מ"ק 355 מ"מ 97 ק"ג 8GPE 2 BOSC Bucket
8284749 Pin-on type 0.099 מ"ק 450 מ"מ 100 ק"ג 8GPE 3 BOSC Bucket
8284750 Pin-on type 0.144 מ"ק 600 מ"מ 120 ק"ג 8GPE 5 BOSC Bucket
8284751 Pin-on type 0.19 מ"ק 750 מ"מ 138 ק"ג 8GPE 5 BOSC Bucket
8284752 Pin-on type 0.235 מ"ק 900 מ"מ 156 ק"ג 8GPE 6 BOSC Bucket

ECR40D

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839379 SW-type 0.052 מ"ק 300 מ"מ 66 ק"ג 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0.068 מ"ק 400 מ"מ 73 ק"ג 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0.091 מ"ק 500 מ"מ 77 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 89 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0.137 מ"ק 700 מ"מ 96 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0.052 מ"ק 300 מ"מ 56 ק"ג 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0.068 מ"ק 400 מ"מ 62 ק"ג 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0.08 מ"ק 450 מ"מ 68 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0.091 מ"ק 500 מ"מ 72 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 90 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0.148 מ"ק 750 מ"מ 96 ק"ג 5GPE 5 - Bucket

EC35D

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839379 SW-type 0.052 מ"ק 300 מ"מ 66 ק"ג 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0.068 מ"ק 400 מ"מ 73 ק"ג 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0.091 מ"ק 500 מ"מ 77 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 89 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0.137 מ"ק 700 מ"מ 96 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0.052 מ"ק 300 מ"מ 56 ק"ג 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0.068 מ"ק 400 מ"מ 62 ק"ג 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0.08 מ"ק 450 מ"מ 68 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0.091 מ"ק 500 מ"מ 72 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 90 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0.148 מ"ק 750 מ"מ 96 ק"ג 5GPE 5 - Bucket

ECR35D

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839379 SW-type 0.052 מ"ק 300 מ"מ 66 ק"ג 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0.068 מ"ק 400 מ"מ 73 ק"ג 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0.091 מ"ק 500 מ"מ 77 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 89 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0.137 מ"ק 700 מ"מ 96 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0.052 מ"ק 300 מ"מ 56 ק"ג 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0.068 מ"ק 400 מ"מ 62 ק"ג 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0.08 מ"ק 450 מ"מ 68 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0.091 מ"ק 500 מ"מ 72 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0.114 מ"ק 600 מ"מ 90 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0.148 מ"ק 750 מ"מ 96 ק"ג 5GPE 5 - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר