MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

מכירות Volvo CE ירדו ב-2% ברבעון השלישי

הרווח השולי של Volvo Construction Equipment ברבעון השלישי השתפר, למרות שהיקפי המכירות לא השתנו.

שיפור בשוק האירופי, שהתבטא בגידול ההזמנות בו ב-17%, לא הצליח לקזז את השפעת החולשה המתמשכת בשווקים אחרים, והמכירות של Volvo Construction Equipment - בניכוי שינויים בשערי מטבע - ירדו ברבעון השלישי בשיעור של 2%.

המכירות נטו ברבעון השלישי ירדו ב-3%, לסך של 11,539 מיליון כתר שוודי (11,884). בניכוי שינויים בשערי מטבע ירדו המכירות נטו ב-2%. ההכנסה התפעולית המתואמת עלתה ל-601 מיליון כתר שוודי (576), והניבה רווח תפעולי של 5.2% (4.8).

 צבר ההזמנות הנכנסות נטו ברבעון השלישי עלה ב-17% בהשוואה לאותו רבעון של 2015, למרות שזה מרמות נמוכות. צבר ההזמנות הנכנסות גדל בכל האזורים. באירופה, השפעת הגידול בהזמנות מצרפת וגרמניה קוזזה על-די הקיטון בהזמנות בנורבגיה ורוסיה. הצמיחה בצפון אמריקה נבעה בחלקה מן ההשקה של ציוד קומפקטי, המצויד במנועים התואמים לדרישות Tier IV final. בדרום אמריקה, הגידול בצבר ההזמנות מיוחס ברובו ל-SDLG בברזיל. צבר ההזמנות הנכנסות באסיה (כולל סין) עלה ב-24%. זה התבטא בגידול בהזמנות למותג וולוו בסין - בעיקר למחפרים, בהמשך הצמיחה החזקה בהודו וכן בגידול של מוצרי מותג SDLG בסין ובדרום מזרח אסיה. ברבעון השלישי היה היקף המסירות דומה ברמתו לזה של השנה הקודמת. ההשפעה של המסירות המוגדלות באירופה, הגידול במסירות של מוצרי מותג SDLG בשווקי הייצוא, והתייצבות שוק המחפרים בסין קוזזה עקב מכירות נמוכות יותר של מכונות ממותג וולוו במזרח התיכון ובמדינות אמריקה.

"למרות המגמה של המשך הביקושים הנמוכים יש שיפור קל ברווח התפעולי ברבעון השלישי, ל-5.2%. ניתן להפיק עידוד גם מכך שניכרת עלייה קלה בהזמנות בכל האזורים, מן הרמות הנמוכות באזורי BRIC", אמר מר Martin Weissburg, נשיא Volvo Construction Equipment. "איננו צופים כעת גידול מידי בביקושים, ואנו ממשיכים בעבודה הפנימית המתמקדת במעוזים המסורתיים של Volvo CE".

במהלך הרבעון הציגה Volvo CE מגוון חידושים, כדוגמת מעמיס אופני היברידי עם פוטנציאל שיפור של עד 50% ביעילות צריכת הדלק, מעמיס אופני אוטונומי וכן אבי טיפוס של מובילים.

Tab Q3 2016סוף.

אוקטובר 2015

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר: www.volvoce.com/press
או פנה אל:

 

Tiffany Cheng
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment

טל' בינלאומי: +32 499 56 68 47
דואר אלקטרוני: tiffany.cheng@volvo.com 

Brian O'Sullivan
 
SE10 
London

טל' בינלאומי: +44 77 333 50307
דואר אלקטרוני: brian.osullivan@se10.com

 בקר באתר http://www.thenewsmarket.com/volvogroup לקבלת גישה לשידורי וידיאו מקבוצת וולוו. ניתן לצפות ולבקש חומרי וידיאו כקובצי MPEG2 או כקלטות Beta SP. הרישום וחומרי הווידיאו נמסרים בחינם לאנשי מדיה.