MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

עלייה במכירות של 15% ברבעון הראשון של Volvo CE

הצמיחה במרבית השווקים העיקריים עזרה ל-Volvo Construction Equipment להציג רבעון פיננסי ראשון חזק בשנת 2019, עם גידול של 15% במכירות וגידול של 26% ברווחיות.

תנאי שוק יציבים במרבית האזורים עזרו לקדם את Volvo Construction Equipment (Volvo CE) לתוצאות פיננסיות יציבות ברבעון הראשון של 2019, כשהחברה מציגה צמיחה טובה במכירות, ברווחיות ובאספקת מכונות. 
בשלושת החודשים הראשונים של 2019 זינקו המכירות נטו של Volvo CE בשיעור של 15% והסתכמו ב-24,155 מיליון כתר שבדי (בהשוואה ל-20,914 מיליון כתר שבדי ברבעון הראשון של שנת 2018). גידול זה במכירות, בנוסף לשיפור במחירים ובתמהיל המוצרים, עזר בהשפעה חיובית על ההכנסה התפעולית, שגדלה ל-3,646 מיליון כתר שבדי, גידול של יותר מרבע (26%) בהשוואה ל-2,888 מיליון כתר שבדי ברבעון הראשון של 2018. תוצאה זו משתקפת בשולי התפעול, שהציגו שיפור חזק, בערך של 15.1%, בהשוואה ל-13.8% בתקופה המקבילה שנה קודם לכן.
גם האספקות עלו ב-5% במהלך תקופה זו ל-23,139 מכונות, בהשוואה ל-22,102 ברבעון הראשון של 2018.

פיתוח שוק

שווקי ציוד הבנייה העולמיים העיקריים באירופה ובצפון אמריקה חוו גידול ברבעון הראשון, עם גידול של 3% ו-4% בהתאמה בחודשיים הראשונים של השנה. השוק האירופאי הונע על ידי ביקוש טוב בגרמניה, בבריטניה ובאיטליה, ואילו הגידול בצפון אמריקה קיבל דחיפה מהגידול בביקוש למעמיסים אופניים גדולים, ציוד לכבישים ומובילים מפרקיים. התאוששות בברזיל עזרה לביקושים בדרום אמריקה לגדול ב-5% במהלך הרבעון הראשון, ואילו באסיה (לא כולל סין) קטן ב-4% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. במקביל, בסין, היה ביקוש חזק מהצפוי, עם גידול של 23% בהשוואה לרבעון הראשון של 2018. 

“השוק העולמי לציוד בנייה נותר במצב טוב ברבעון הראשון,” אמר נשיא Volvo CE מלקר ג'רנברג. "אנו מתמודדים בהצלחה עם גידול זה בנפחים, ובקרת עלויות טובה זו עוזרת לנו להשיג רמות מעודדות של הכנסות תפעוליות ושוליים תפעוליים."

טבלה 1. Volvo Construction Equipment, מכירות נטו לפי אזור, במיליוני כתר שבדי

מכירות נטו לפי אזור

שלושה חודשים ראשונים

מיליוני קרונות שבדיות (SEK) 2019 2018 החלפה
אירופה 8,092 6,599 23%
צפון אמריקה 4,926 3,433 43%
דרום אמריקה 546 516 6%
אסיה 9,379 9,091 3%
אפריקה ואוקיאניה 1,211  1,275 -5%
סך הכול 24,155 20,914 15%