Construction Equipment

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RESERVATION

Nedan följer de allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) enligt vilka du kan göra en reservation av en Volvo L20 elektrisk kompakthjullastare, Volvo L25 elektrisk kompakthjullastare, Volvo EC18 elektrisk minigrävare, Volvo ECR18 elektrisk minigrävare eller en Volvo ECR25 elektrisk minigrävare (en "Eldriven Maskin") hos Volvo Construction Equipment AB, organisationsnummer 556021-9338, med säte i Eskilstuna, 631 85, nedan identifierat som “Volvo CE”, “vi” eller “oss”, vilket möjliggör en framtida beställning av en Eldriven Maskin hos en Volvo CE-återförsäljare (”Reservation”).

Dessa Allmänna Villkor gäller endast Reservation. Beställning, köp eller leasing av en Eldriven Maskin omfattas av andra villkor mellan dig och en Volvo CE-återförsäljare. Om du inte accepterar dessa Allmänna Villkor, kan du tyvärr inte genomföra en Reservation.

 1. Reservation

Genom att göra en Reservation förbinder du dig till dessa Allmänna Villkor och bekräftar att du är intresserad av att beställa en Eldriven Maskin (”Beställning”). Reservationen ger dig rätt, men förpliktar dig inte, att göra en Beställning.

Dessa Allmänna Villkor utgör inte ett avtal om försäljning, leasing eller uthyrning av en Eldriven Maskin. De garanterar inte ett särskilt pris, produktionstid eller estimerat leveransdatum. Dessa Allmänna Villkor förpliktar inte dig att köpa, leasa eller hyra en Eldriven Maskin och förpliktar inte heller oss att producera, sälja, leasa eller hyra ut en Eldriven Maskin till dig.

2. Tillgängliga Länder för Reservation

De länder i vilka de Eldrivna Maskinerna kommer att finnas för försäljning, är Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Österrike, USA och Kanada (var och ett för sig ”Land”, gemensamt ”Länderna”).

Du bekräftar härmed att ditt företags huvudverksamhet bedrivs i något av Länderna. En Eldriven Maskin kan endast köpas eller leasas och levereras till något av Länderna. Du är införstådd med att endast Volvo CE-återförsäljare i respektive Land är tillräckligt utbildade och utrustade för att serva de Eldrivna Maskinerna, och att de Eldrivna Maskinerna därför inte kan servas eller repareras av Volvo CE-återförsäljare i ett annat land än något av Länderna.

3. Reservationsprocess

Du anses ha gjort en Reservation när följande process har slutförts:

1. du har, på ett korrekt sätt, fyllt i reservationsformuläret på Volvo CE:s webbplats;

2. du har accepterat dessa Allmänna Villkor;

3. du har betalat Reservationsavgiften (enligt specifikationen nedan) med det belopp och på sätt som anges i betalningsinstruktionerna du har fått i enlighet med avsnitt 4 nedan; och

4. du har fått en bekräftelse på att vi mottagit din Reservationsavgift och Reservation (”Reservationsbekräftelse”);

När du har gjort en Reservation kommer du läggas till reservationslistan.

Vi kommer överföra dina kontaktuppgifter till en återförsäljare som är auktoriserad av Volvo CE att distribuera Eldrivna Maskiner i ditt Land. Du kommer att kunna välja en annan återförsäljare, under förutsättning att denne är godkänd av Volvo CE att sälja Eldrivna Maskiner. Du kommer att få information om uppskattad ordertid, leverans och annan information för att köpa den Eldrivna Maskinen från oss eller Återförsäljaren. Den Volvo CE-återförsäljare som vi överför dina kontaktuppgifter till eller, i förekommande fall, den Volvo CE-återförsäljare du väljer (enligt ovan) kallas nedan "Återförsäljaren".

4. Reservationsavgiften

För att Reservationen ska behandlas, behöver du föra över ett belopp om 1 000 SEK ("Reservationsavgiften") enligt betalningsinstruktionerna på vår webbplats. Betaltjänstleverantören Ayden kommer för din räkning behandla och sätta in Reservationsavgiften på ett deponeringskonto (ett s.k. escrow account).

Om Reservationsavgiften inte betalas i enlighet med betalningsinstruktionerna kommer den att annulleras automatiskt.

5. Rätt till avbokning och Reservationens icke-bindande karaktär

Du kan när som helst avbryta din Reservation genom att skriftligen meddela emobilitysupport.volvoce@volvo.com.

Vi behandlar din avbokning så snart det är praktiskt möjligt efter att vi mottagit ditt meddelande. När din avbokning har behandlats kommer Reservationsavgiften återbetalas i sin helhet.

Vi kan när som helst avvisa eller annullera din Reservation (i) för att undvika överbokningar, eller (ii) om vi annars anser det nödvändigt.

Om vi avisar eller annullerar din Reservation kommer du att informeras och din Reservationsavgift återbetalas i sin helhet.

Återbetalning av Reservationsavgiften görs, så snart det är praktiskt möjligt, till samma konto som användes för betalningen. Ränta belöper inte på Reservationsavgiften.

6. Köp / Leasing och Prissättning

Du kommer bli inbjuden att göra en Beställning för att köpa eller leasa en Eldriven Maskin och vi kommer att informera dig om vilka alternativ som finns tillgängliga i ditt Land. Om du inte vill beställa en Eldriven Maskin under de tillgängliga beställningsalternativen har du rätt att avboka och få din Reservationssavgift återbetald.

Prisinformation avseende köp eller leasing av en Eldriven Maskin är endast rekommenderade priser och kan komma att ändras fram till dess att ett köp genomförts eller leasingavtal ingåtts med en Återförsäljare.

Bilder på den Eldrivna Maskinen kan skilja sig från den producerade Eldrivna Maskinen.

7. Beställning

Du kommer bli informerad när du har möjlighet att göra en Beställning. Beställningsmöjligheten styrs av din geografiska plats, tillgång till teknisk service och/eller om den Eldrivna Maskinen lämpar sig för din avsedda användning.

En Beställning regleras separat i ett juridiskt bindande köp- eller leasingavtal (med förbehåll för de tillgängliga valen i ditt Land) mellan dig och Återförsäljaren.

Observera att en kreditkontroll kommer att genomföras senare i Reservationsprocessen och kan leda till att du nekas att köpa/leasa en Eldriven Maskin.

Om du med en Återförsäljare ingår ett köp- eller leasingavtal avseende en Eldriven Maskin efter att ha uppmanats lägga en Beställning kommer Reservationsavgiften återbetalas i sin helhet. Återbetalning av Reservationsavgiften sker i enlighet med avsnitt 5.

8. Kundservice

 

Om du har några frågor eller klagomål avseende din Förbokning, kan du kontakta oss på emobilitysupport.volvoce@volvo.com.

 

9. Överlåtelse av Reservationen

Dina rättigheter i förhållande till Reservationen är personliga och får inte överföras eller överlåtas till någon annan utan vårt föregående skriftliga godkännande.

 

Vi kan tilldela eller överlåta våra rättigheter och skyldigheter till en tredje part utan ditt godkännande, under förutsättning att vi informerar dig om en sådan överlåtelse.

 

10. Force Majeure

Vi ansvarar inte för eventuella ekonomiska förluster du lider på grund av en händelse utanför vår rimliga kontroll. Om en sådan händelse påverkar vår, eller Återförsäljarens, prestation eller skyldigheter i förhållande till dig, kommer vi att informera dig så snart vi skäligen kan.

 

11. Ansvarsbegränsning

Varken vi eller Återförsäljaren, eller något av våra respektive dotterbolag, är under några omständigheter ansvariga för förlust eller skada av något slag som uppstår på grund av eller i samband med din Reservation (utöver vad som följer av tvingande lagstiftning). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bristande fullbordan, eller försening i utförandet, av din Reservation.

 

I förhållande till din Reservation eller dessa Allmänna Villkor, är din rätt till kompensation begränsad till återbetalning av Reservationsavgiften (om sådan betalning erlagts).

 

12. Ändringar

 

Dessa Allmänna Villkor kan ändras från tid till annan. Du kommer i sådana fall på för hand att informeras om de ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna har du alltid rätt att avbryta Reservationen.

 

13. Integritetspolicy

 

Genom att göra en Reservation accepterar du vår integritetspolicy. Du kan gå igenom policyn på följande länk: https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html.

 

14. Tillämplig lag och Tvistlösning

 

Dessa Allmänna Villkor regleras av svensk lag utan hänsyn till eventuella lagvalsbestämmelser.

 

Tvister som härrör från dessa Allmänna Villkor och som inte kan lösas i godo mellan parterna, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara engelska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.