Info Euroopa Liidu imporditavate masinate nõuetest

Teadaolevalt hakkas alates 1. jaanuarist 2019 enamiku Volvo masinatesse paigaldatud mootorite kohta kehtima määrus (EL) 2016/1628 (saastenorm Euro 5 määrus ehk V etapp).

Kõigi Volvo mootorite suhtes kohaldatakse V etappi alates 1. jaanuarist 2019 ning mõne kolmanda osapoole mootorite suhtes kohaldatakse V etappi alates 1. jaanuarist 2020, kusjuures selle ajani kehtib IV etapp.

V etapi määrust kohaldatakse nende mootorite/masinate suhtes, mis tuuakse turule Euroopa Liidus peale nimetatud määruse jõustumist. Turule toomine tähendab tegevust, millega tootja või importija teeb mootori/masina Euroopa Liidu turul esimest korda kättesaadavaks.

Seega peavad Euroopa Liitu imporditavad mootorid/masinad vastama nende Euroopa Liitu importimise kuupäeval kehtivatele nõuetele (olenemata nende mudeliaastast).

Praegu Türgist imporditavate uute ja kasutatud masinate III etapi mootorid ei vasta V etapi määruse nõuetele (ega ka IV etapi määruse nõuetele, mida kohaldatakse teatud mootorite suhtes 1. jaanuarini 2020, nagu eespool mainitud).

Seega on nende masinate importimine Euroopa Liitu ebaseaduslik, sest nendele masinatele on paigaldatud nõuetele mittevastavad mootorid. Selliste mootorite/masinate importija peab need nõuetega vastavusse viima.


Korduma kippuvad küsimused

Kas Sweconil on mistahes teavitamiskohustusi, kui nad tuvastavad Euroopa Liidu turul nõuetele mittevastava mootoriga masina?

V etapi määruses on esinduste jaoks sätestatud kaks kohustust, kui esindusel on põhjust uskuda, et mootor/masin ei vasta määruse nõuetele:

1.Kõige olulisem on see, et esindused ei tohi teha nõuetele mittevastavaid mootoreid turul kättesaadavaks enne, kui need on nõuetega vastavusse viidud.*

2. Swecon peab teavitama nõuetele mittevastava mootori/masina ostjat/importijat/omanikku tagamaks, et rakenduksid mootori/masina nõuetele vastavusse viimiseks vajalikud meetmed.

Teavitamiskohustus kehtib ka siis, kui Swecon AS tuvastab mittevastavuse mootori/masina remonditeenuste osutamise ajal, eeldusel et nad teavad, kes on mootori/masina importija.**

Samuti soovitab Volvo tungivalt, et kõik esindused saadaksid Volvo masinates tuvastatud mittevastavate mootorite andmed ja dokumentatsiooni oma piirkondlikule keskusele, kes rakendab seejärel asjakohaseid meetmeid ja teavitab Volvo CE piirkondlikku juhtkonda.

MÄRKUS: */** tähistatud kohustused kehtivad siis, kui Swecon AS tegutseb turustusahelas vahendajana, ning mitte tingimata siis, kui neil palutakse osutada ainult müügijärgseid teenuseid. Võttes arvesse määruse eesmärki takistada nõuetele mittevastavate mootorite/masinate kasutamist, on soovitatav, kui Swecon teavitab masina ostjat/importijat/omanikku, kui nad teavad, kes nad on.


Mida peab esindus tegema kliendiga, kes ostis (mõnikord heas usus) nõuetele mittevastava masina ja vajab remonditeenuseid?

Arvestades, et V etapi määrus keelab esindustel teha kättesaadavaks määrusele mittevastavaid mootoreid/masinaid (vt 1. küsimust eespool), soovitab Volvo hoiduda ka mistahes remonditeenustest, mis võimaldaks kõnealustel klientidel mittevastavaid mootoreid/masinaid Euroopa Liidus edasi kasutada.


Milliseid meetmeid peab esindus rakendama seoses garantiiga?

Eelduslikult on need masinad on müüdud Türgist kauplejatele/oksjonitele ilma garantiita.

 

Kas Volvo esindus on endiselt kohustatud andma tehasegarantiid (olenemata sellest, et masin imporditakse heitmeid käsitleva määruse vastaselt)?

Olenemata sellest, kas nõuetele mittevastav mootor/masin on müüdud Türgist kauplejatele/oksjonitele garantiiga või ilma, soovitab Volvo diileresindustel hoiduda selliste mootorite/masinate mistahes garantiinõuete menetlemisest või rahuldamisest.

 

Kas esineb võimalikke vastutuskindlustuse riske, kui Volvo esindused hooldavad nõuetele mittevastavate mootoritega masinaid?

Arvestades V etapi määruse selget eesmärki vältida nõuetele mittevastavate mootorite/masinate kasutamist, ei saa Volvo välistada võimalikke vastutuskindlustuse riske, kui esindused teevad nõuetele mittevastavatele mootoritele/masinatele mistahes remonditöid/garantiihooldust.

 

Millistele nõuetele peavad Euroopa Liidus esimest korda registreeritud masinad vastama:

Vastavusdeklaratsioon sätestab, et esmaskordselt Euroopa Liidu riikide registreeritud masin peab vastama järgmistele direktiividele:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (Standard Machinery Directive 2006/42 / EC)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/14/EÜ, välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (External Sound 2000/14 / EC)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/30/EL, elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Electromagnetic Compatibility 2014/30 / EU)

Masina mootor peab vastama heitgaaside suhtes kohaldatavatele nõuetele. Neid reguleerib:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta, millele lisanduvad lisadirektiivid, mis kehtivad I-IV etapi mootoritele.

EL KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/656, 19. detsember 2016, millega kehtestatakse väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja tüübikinnituse haldusnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele

(EL) 2016/1628 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/656 of 19 December 2016 laying down the administrative requirements relating to emission limits and type-approval of internal combustion engines for non-road mobile machinery in accordance with Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council)

Vastavus tuleb deklareerida, kasutades mootori nähtavat märki / pakendit (alternatiivselt lisatähis masinal), mis näitab, milline ELi tüübikinnitusnumber on mootoril, näiteks: "e11 * 97 / 68GA * 2004 / 26XX * 0003 * 00"

 

Juhime tähelepanu, et ohutusega seotud direktiivid ja heitgaaside direktiiv on oma sisult kaks täiesti erinevate nõuetega direktiivi, mis mõlemad peavad olema täidetud.

Deklaratsioonides on tavaliselt viidatud ainult ohutusnõuete direktiivile.

Kõiki ülaltoodud direktiive tuleb enne kasutatud masina ostmist või importimist hoolikalt kontrollida.

Lisainfo saamiseks ja masina vastavuse kontrolliks saab ühendust võtta Swecon AS Tehnilise toe spetsialistiga alltoodud andmetel:

veljo@swecon.ee

Tel: +372 52 83 222