Construction Equipment Česká republika

Právní upozornění

Upozornění k autorských právům

Obsah této webové stránky je předmětem autorských práv společnosti AB Volvo (publ), SE-405 08 Göteborg, Švédsko (nebo jejích dceřiných společností, kde je to uvedeno, a/nebo jejích udělovatelů licencí). Veškerá práva vyhrazena.

Informace na této webové stránce, včetně, kromě jiného, textů, vyobrazení a zvuku, se nesmějí, s výjimkou přísně soukromých účelů nebo případů, kde je uvedeno něco jiného, reprodukovat, přenášet, distribuovat nebo ukládat bez předchozího písemného svolení společnosti AB Volvo (publ). Úpravy obsahu této webové stránky jsou výslovně zakázány.

Některé webové stránky mohou obsahovat obrázky, na která se vztahují autorská práva poskytovatelů těchto obrázků.

Ochranné známky
Pokud na této webové stránce není uvedeno něco jiného, zobrazované značky, korporátní loga a znaky, jako například symbol uvedený níže, jsou předmětem práv společnosti Volvo Trademark Holding AB a/nebo společnosti AB Volvo (publ) (nebo jejích dceřiných firem) k ochranným známkám.

Žádné záruky nebo prohlášení
INFORMACE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU UVEDENY "TAK, JAK JSOU". SPOLEČNOST VOLVO GROUP NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV VYUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NA JAKÉKOLIV JINÉ WEBOVÉ STRÁNCE PŘIDRUŽENÉ HYPERTEXTOVÝM ODKAZEM, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM SYSTÉMU PRO NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI NEBO JINAK, DOKONCE ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDEME VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Společnost Volvo Group nečiní žádné záruky a/nebo prohlášení jakéhokoliv druhu ohledně jakýchkoliv jiných webových stránek, k nimž můžete prostřednictvím této stránky přejít. Takovéto záruky a/nebo prohlášení jsou poskytnuty pouze jako výhoda a neznamenají, že společnost Volvo Group schvaluje nebo akceptuje jakoukoliv odpovědnost za obsah nebo využití takovéto webové stránky. Záleží na vás, abyste přijali opatření a zajistili, že to, co budete používat, neobsahuje viry, červy, trojské koně nebo jiné prvky destruktivní povahy.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat překlepy nebo technické nepřesnosti.

Informace na této webové stránce obsažené mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění nebo závazku.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat zmínky nebo odkazy na výrobky, služby atd. skupiny Volvo, které na vašem trhu nejsou k dispozici. Přesnost těchto informací nelze garantovat, a to především proto, že tyto informace podléhají změnám, konkrétním požadavkům nebo dostupnosti. Tyto zmínky neznamenají, že by skupina Volvo hodlala dané výrobky, služby atd. ve vaší zemi zavést. Úplné informace o výrobcích, službách atd., které jsou k dispozici a můžete si je objednat, vám poskytne místní dealer.

Připomínky, dotazy nebo návrhy
Vezměte laskavě na vědomí, že veškeré informace, nevyžádané návrhy, myšlenky nebo jiná podání nebudou považovány za důvěrné nebo chráněné vlastnickými právy. Odesláním informací nebo materiálů dáváte společnosti AB Volvo (publ) a skupině Volvo neomezený a neodvolatelný souhlas k využití, reprodukování, zobrazení, zpracování, přenosu a distribuci těchto materiálů a informací. Dále souhlasíte, že AB Volvo (publ) a skupina Volvo budou moci bez jakýchkoliv omezení používat tyto myšlenky, koncepty, know-how a postupy, které jste jim k jakémukoliv účelu zaslali.

Specifický software, který je k dispozici na této webové stránce
Veškerý software, který může být k dispozici ke stažení z této webové stránky ("Software") je dílem, které je chráněno autorskými právy společnosti AB Volvo (publ) (nebo kterékoliv z jejích dceřiných společností) a/nebo jejích dodavatelů.

Využívání tohoto Softwaru je upraveno podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud existuje, připojené k tomuto Softwaru nebo u tohoto Softwaru zahrnuté ("Licenční smlouva"). Pokud z Licenční smlouvy nevyplývá něco jiného, tento Software je poskytnut k dispozici pro stažení výhradně pro využití koncovými uživateli. Jakékoliv reprodukování nebo distribuování softwaru v rozporu se smlouvou o poskytnutí licence může mít za důsledek sankce dle občanského nebo trestního práva.

ANIŽ BY JAKKOLIV BYLA OMEZENA PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE TOHOTO SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO NA JAKÉKOLIV JINÉ UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ REPRODUKCI NEBO REDISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. TENTO SOFTWARE JE POSKYTNUT, POKUD VŮBEC POSKYTNUT JE, POUZE PODLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY. S VÝJIMKOU USTANOVENÍ STIPULOVANÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ SPOLEČNOST VOLVO GROUP TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TENTO SOFTWARE, VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠENÍ JINÝCH PRÁV.

Kontakt
Pokud máte dotazy k výše uvedeným odstavcům, bez váhání se obraťte na společnost AB Volvo (publ) prostřednictvím kontaktní stránky ústředí společnosti Volvo Group.

Leden 2012