Construction Equipment Česká republika

Zprávy, které odhalují tajemství efektivnějšího využití strojů

Nejnovější přírůstek do portfolia analytických zpráv společnosti Volvo Construction Equipment je pro zákazníky příslibem informací umožňujících zlepšit správu strojového parku a zvýšit efektivitu provozu na staveništích.

Volvo Services Insight Reports

Volvo Construction Equipment pokračuje v maximalizaci provozní efektivity na staveništích svých zákazníků, tentokrát prostřednictvím nové zprávy o produktivitě (Productivity Report) – analytického nástroje pro strojové parky, určeného k monitorování produkce a k usnadnění snižování nákladů na tunu.

Telematická data mohou posloužit jako výkonný nástroj pro zlepšování efektivity a využitelné doby provozu vašeho strojového parku, dostupných údajů je ale tolik, že je někdy těžké oddělit z nich skutečně podstatné informace. Nejnovější typ zpráv doplňuje stávající portfolio tvořené zprávami o efektivitě využití paliva (Fuel Efficiency Report), představenými v roce 2016, zprávami Volvo ACTIVE CARE a souhrnnými zprávami (Summary Report), uvedenými v roce 2018. Jedná se o další výsledek odhodlání naší společnosti pomáhat zákazníkům s efektivnějším řízením jejich provozních nákladů. Současně s přidáním nových zpráv o produktivitě seskupila společnost Volvo CE všechny čtyři nástroje do jednoho zastřešovacího balíčku analytických zpráv (Insight Reports). Díky rozsáhlému výběru analytických variant můžou zákazníci přizpůsobit každou zprávu individuálním podnikovým strukturám, a získat tak informace potřebné k dosažení vyšší ziskovosti.

Analytické zprávy sestavené na základě telematických dat přenášených přímo ze strojů jasně identifikují oblasti s potenciálem k zlepšení. Telematický systém CareTrack automaticky kompiluje tisíce datových bodů z jednotlivých strojů do hotových zpráv a posílá je zákazníkovi e-mailem v týdenních nebo měsíčních intervalech. Sběr podrobných údajů a jejich prezentace v přehledném, snadno čitelném formátu umožňuje zákazníkům strávit méně času proséváním komplikovaných datových struktur a více se věnovat vlastním provozním záležitostem. S využitím analytických sestav a strojových dat mohou zákazníci získat lepší představu o využití svých strojů a dospět k lépe podloženým rozhodnutím zvyšujícím celkovou ziskovost.

Analytické sestavy poskytované v rámci služeb Volvo

Výběr nejvhodnější zprávy

Nově uvedené zprávy o produktivitě se zaměřují na množství zpracovaného nebo přepraveného materiálu, a pomáhají tak zákazníkům získat kontrolu nad provozními náklady a připravit si lepší podklady pro konkurzy na nové zakázky. Tento typ zpráv, dostupný pro kloubová nákladní auta a kolové nakládače Volvo vybavené palubní váhou, usnadňuje měření objemu produkce a přijímání kroků nezbytných k snížení nákladů na tunu. Na základě těchto zpráv, kombinujících údaje o produktivitě a spotřebě paliva, lze snadno posuzovat efektivitu díky údajům o celkovém počtu tun na litr, o palivových nákladech na tunu nebo o vytížení dostupné kapacity.

Zprávy Volvo ACTIVE CARE kladou důraz na technický stav strojů a jejich účelem je snižovat počty neplánovaných odstávek a náklady na opravy. Obsahují například údaje o technických alarmech, provozních výstrahách a doporučených akcích směřujících k eliminaci zbytečného přetěžování a opotřebovávání strojů. Analýza případů nesprávného použití strojů umožňuje zákazníkům včas diagnostikovat problémy a přistoupit k nápravným opatřením na ochranu svých strojových parků. Správně zvolené diagnostické informace doručované každý týden přímo do e-mailové schránky představují pro zákazníky klíč ke zlepšování provozní praxe a k předcházení nákladným a časově náročným důsledkům neplánovaných odstávek.

Zprávy o efektivitě využití paliva, navržené s cílem pomoci zákazníkům snižovat spotřebu paliva, která tvoří dominantní složku provozních nákladů, nabízejí komplexní pohled na efektivitu strojového parku. Identifikují stroje, které nejsou využívány v souladu s očekáváním, a upozorňují na jednotky, u nichž by mohlo docházet k zbytečnému plýtvání palivem. Tyto zprávy se používají také ke sledování pokroku v naplňování obchodních záměrů s využitím osmi ukazatelů KPI vztažených k individuálním podnikovým strukturám a mohou obsahovat rozpočty výdajů za palivo, které pomáhají předvídat potenciální náklady a úspory.

V souhrnných zprávách jsou uváděny klíčové informace související s technickým stavem, efektivitou využití paliva a produktivitou strojového parku. Zákazníci si tak mohou udělat celkovou představu o situaci a budoucích trendech. Všechny problémy vyžadující aktivní pozornost jsou ve zprávě označeny, a zákazníci tedy mají možnost vylepšit provozní praxi, zavést nové pracovní metody a vyřešit potíže dříve, než dojde k neplánovanému výpadku.

Analytické zprávy umožňují zákazníkům prodloužit dobu bezporuchového provozu strojů Volvo, zlepšit efektivitu využití paliva a posílit produktivitu. Data jsou k dispozici také ve formátech Excel a CSV pro případ, že by je zákazník potřeboval vyexportovat a podrobit další analýze.

Nepřetržitá podpora

Díky nabídce konzultačních služeb zahrnující palivové poradenství a školení operátorů mají zákazníci možnost získat odborné rady od dodavatelů společnosti Volvo a na jejich základě připravit plány zvyšování efektivity v terénu.