СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Правна информация

Бележка за авторските права

Съдържанието на уеб сайта е авторско право на AB Volvo (publ) (или нейните дъщерни структури, където това е обозначено и/или нейните лицензори), SE-405 08 Гьотеборг, Швеция. Всички права запазени.

Информацията на уеб сайта, включително, но не ограничено до, текст, изображения и звук, не може, освен за строго лични цели или където е посочено друго, да се възпроизвежда, прехвърля, разпространява или съхранява без предварително писмено разрешение на AB Volvo (publ). модификации по съдържанието на уеб сайта са изрично забранени.

Някои части на уеб сайта съдържат изображения, които са обект на авторските права на техните доставчици.

Търговски марки
Освен ако не е посочено друго на уеб сайта, показаните марки, корпоративни лого изображения и емблеми, като например, символът, показан по-долу, са обект на правата за търговски марки на Volvo Trademark Holding AB и/или AB Volvo (publ) (или нейните дъщерни структури).

Без гаранции или репрезентации
ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКАВА, КАКВАТО Е“. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ VOLVO GROUP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ НИКАКВА СТРАНА ИЛИ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ДРУГИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВАТО И ДА БИЛО УПОТРЕБА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ НА КОЙТО И ДА Е ПОСОЧЕН С ХИПЕРВРЪЗКА УЕБ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБА, ПРЕКЪСВАНИЯ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБИ НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ ОТ ВАШАТА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ И АКО НИЕ ИЗРИЧНО СМЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Volvo Group не дава никакви гаранции и/или репрезентации изобщо относно който и да е друг уеб сайт, който може да сте достъпили чрез този сайт. Такива гаранции и/или репрезентации се предоставят само за удобство и те не означават, че Volvo Group потвърждава или приема някаква отговорност за съдържанието или използването на такива уеб сайтове. В допълнение към това, от вас зависи да вземете предпазни мерки и да се уверите, че каквото и да изберете за ваша употреба, е свободно от вируси, червеи, троянски коне или други елементи с разрушителен характер.

Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или типографски грешки.

Информацията на този уеб сайт може да се променя по всяко време без предварително уведомление или задължение.

Информацията на този уеб сайт може да може да съдържа референции или кръстосани референции към продукти, услуги и др. на Volvo Group, които не са анонсирани или достъпни във вашата държава. Точността на такава информация не може да се гарантира, особено тъй като тази информация подлежи на промяна, конкретни изисквания или наличности и такива референции не означават, че Volvo Group възнамерява да анонсира подобни продукти, услуги и др. във вашата държава. Свържете се с вашия местен дилър за пълни подробности относно продуктите, услугите и др., които може да се предлагат за вас и за поръчка.

Коментари, въпроси или предложения
Моля, имайте предвид, че всякаква информация, непоискани предложения, идеи или други изпратени сведения, ще се считат за неповерителни и лишени от права на собственост. Като изпращате информация или материали, вие давате на AB Volvo (publ) и Volvo Group неограничен и неотменим лиценз да използва, възпроизвежда, показва, изпълнява, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация, и също така вие се съгласявате, че AB Volvo (publ) и Volvo Group могат свободно да използват идеите, концепциите, ноу-хау или техниките, които сте ни изпратили за каквато и да било цел.

Специфичен софтуер, достъпен на уеб сайта
Всякакъв софтуер, който може да е наличен за изтегляне от този уеб сайт („Софтуер“) е защитен с авторски права от AB Volvo (publ) (или нейните дъщерни структури) и/или нейните доставчици.

Използването на софтуера се подчинява на условията на лицензното споразумение с крайния потребител, ако има такова, което придружава или е включено в софтуера („Лицензно споразумение“). Освен ако от лицензното споразумение не произтича друго, софтуерът е достъпен за изтегляне само за използване от крайни потребители. Всякакво възпроизвеждане или по-нататъшно разпространение на софтуера не в съответствие с лицензното споразумение може да доведе до граждански и криминални наказания.

БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КОЙТО И ДА Е ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ ПО-НАТАТЪШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО. СОФТУЕРЪТ Е ГАРАНТИРАН, АКО ТОВА ИЗОБЩО Е ТАКА, САМО СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ОСВЕН ГАРАНТИРАНОТО В ЛИЦЕНЗНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, VOLVO GROUP С НАСТОЯЩЕТО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ЗАГЛАВИЕ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Контакт
Ако имате въпроси по горните раздели, можете да се свържете с AB Volvo (publ) чрез страницата за контакти с централата на Volvo Group.

 Януари 2012