СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

3 инструмента за TCO, за които всеки клиент на Volvo трябва да знае

Общите разходи за притежание зависят от много повече неща, отколкото само дизайна и качеството на една машина. Използването и експлоатацията имат основен принос за рентабилността. Ето три инструмента, които всички клиенти на Volvo имат на разположение, за да намалят драстично текущите си разходи.

1. Insight reports

Отчетите Volvo Insight - включващи отчети за горивната ефективност, отчети за състоянието и обобщени справки - правят лесна задачата за интерпретиране на сложните данни от телематиката и помагат на клиентите да използват реално тази информация за подобряване на техния TCO. Съставени за отделни машини или за цял автопарк, отчетите предоставят преглед на разхода на гориво, използването, машинните аларми и експлоатационното поведение. Клиентите могат да видят с един поглед реалната възвръщаемост, която получават от своите машини, и да използват отчетите, за да предприемат осезаеми действия за подобрения.

SiteSim

2. SiteSim

SiteSim изчислява оптималната настройка за обекта на клиента, за да сведе до минимум чакането или празния ход и да предостави най-ниските възможни общи разходи за притежание. Като въвежда вида на материала, разстоянието от мястото за товарене до местата за разтоварване и топографията на обекта (благодарение на 3D измервания с дронове и снимки), Volvo CE може да препоръча идеалния брой и капацитет на машините, както и оптималните маршрути, по които операторите трябва да пътуват, въз основа на тоновете на час и разходите за тон. Изследвания на обекти като този се провеждат редовно в минната индустрия, но Volvo CE притежава уникалност поради възможността си да предлага цялостни симулации и за малки и средни обекти.

Симулатори

3. Обучение на оператори

Volvo CE и неговите дилъри предлагат на клиентите разнообразни решения за обучение, за да се гарантира, че операторите работят по възможно най-безопасния, ефикасен и продуктивен начин. Дори и опитните оператори имат полза от обучение, тъй като се научават как да използват всички най-нови функции на Volvo за пълно предимство. Клиентите, които инвестират в обучение на оператори, скоро възстановяват инвестицията си благодарение на икономията на гориво, увеличеното общо производство и намалените разходи за поддръжка. След това всичко се добавя към финансовия резултат.

Максимизиране на рентабилността

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ