CONSTRUCTION EQUIPMENT België

Algemene voorwaarden

Copyright

De inhoud van de website valt onder het auteursrecht van AB Volvo (publ) (of waar vermeld van dochterondernemingen en/of licentiegevers), SE-405 08 Gotenburg, ZWEDEN. Alle rechten voorbehouden.

De informatie op de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten mag niet, tenzij voor strikte privé-doeleinden of waar expliciet vermeld, worden vermenigvuldigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AB Volvo (publ). Het is uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website.

Sommige delen van de website bevatten afbeeldingen die tot het eigendom behoren van de partijen die de afbeeldingen hebben verstrekt.

Handelsmerken
Tenzij anders vermeld zijn de handelsmerken, bedrijfslogo’s en emblemen zoals het onderstaande symbool het eigendom van Volvo Trademark Holding AB en/of AB Volvo (publ) (of haar licentiegevers).

Geen garantie of toezeggingen
INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT OP 'AS IS'-BASIS AANGEBODEN. DE VOLVO-GROEP KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN DIRECTE, INDIRECTE EN BIJZONDERE GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER HIERTOE BEPERKT TE ZIJN, EVENTUELE WINSTDERVING, BEDRIJFSSCHADE, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS NIET INDIEN WIJ UITDRUKKELIJKE VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE VORMEN VAN SCHADE OP DE HOOGTE WERDEN GESTELD.

De Volvo-groep verstrekt geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot enige andere website die u vanaf deze site kunt bezoeken. Dergelijke garanties en/of toezeggingen worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn, hetgeen niet betekent dat de Volvo-groep de inhoud of het gebruik van een dergelijke website op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor verantwoordelijkheid aanvaardt. Bovendien is het u verantwoordelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alles wat u voor gebruik selecteert vrij is van zaken als virussen, “wormen”, “Trojaanse paarden” en andere zaken van destructieve aard.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten.

De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

De informatie die op de website gepubliceerd wordt, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten e.d. van de Volvo-groep die niet in uw land aangekondigd of beschikbaar zijn. Er kunnen geen garanties worden verleend voor de juistheid van dergelijke informatie, met name omdat de informatie onderhevig is aan wijzigingen, speciale vereisten of verkrijgbaarheid. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat de Volvo-groep het voornemen heeft dergelijke producten, diensten e.d. in uw land aan te kondigen. Neem contact op met uw lokale dealer voor volledige informatie over de producten, diensten e.d. die voor u beschikbaar zijn en om bestellingen te plaatsen.

Opmerkingen, vragen of suggesties
U wordt erop gewezen dat alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken geacht worden niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten te zijn. Door informatie of materiaal toe te zenden, verleent u aan AB Volvo (publ) en de Volvo-groep een royaltyvrije, onbeperkte en onherroepelijke licentie om die materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, uit te zenden en te distribueren alsmede om voor het betreffende recht sublicenties te verlenen en stemt u er tevens in toe dat het AB Volvo (publ) en de Volvo-groep vrijstaat om van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook toestuurt, gebruik te maken.

Specifieke software, beschikbaar op de website
Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de website te downloaden (de “software”) is het auteursrechtelijk beschermde werk van AB Volvo (publ) (of een van de dochterondernemingen) en/of diens leverancier.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt ("Licentieovereenkomst"). Tenzij anders bepaald door de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. De reproductie of herdistributie van de software in strijd met de licentie-overeenkomst kan resulteren in civielrechtelijke en/of strafrechtelijke boetes.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS HET NADRUKKELIJK VERBODEN OM DE SOFTWARE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE TE KOPIËREN OF TE REPRODUCEREN. DE SOFTWARE IS, INDIEN VAN TOEPASSING, ALLEEN GEWAARBORGD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHOUDENS DE WAARBORG CONFORM DE LICENTIEOVEREENKOMST WIJST DE VOLVO-GROEP HIERBIJ ALLE WAARBORGEN EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE WAARBORGEN EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN EN NIET-SCHENDING.

Contact opnemen
Als u vragen mocht hebben over bovenstaande paragrafen, kunt u contact opnemen met AB Volvo (publ) via de contactpagina van het hoofdkantoor van de Volvo-groep.

Januari 2012