Volvo Construction Equipments försäljning steg med 10 % under första kvartalet - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2014-04-25 

Volvo Construction Equipments försäljning steg med 10 % under första kvartaletVolvo CE noterade under de första tre månaderna av 2014 en förbättring i intäkterna tack vare högre försäljning. Med uppgången i leveranser och lansering av en ny serie modeller som uppfyller Tier 4 final/steg IV låg det mesta av tillväxten på de mogna marknaderna.

Under det första kvartalet av 2014 registrerade Volvo Construction Equipment en uppgång i försäljning, intäkter, leveranser och orderingång. Mycket av förbättringarna under perioden kom från ökad försäljning av mindre maskiner, medan försäljningen av större maskiner var fortsatt dämpad. De största ökningarna skedde på mer mogna marknader, särskilt i Nordamerika, där försäljningen gick upp med 21 % under perioden, jämfört med samma period 2013.

Under de första tre månaderna 2014 såg Volvo Construction Equipment nettoförsäljningen öka med 10 % till 13 371 Mkr (12 136 Mkr under Q1 2013). Efter valutakursjusteringar uppvisade tillväxten en ökning på 11 %. Rörelseresultatet var också högre under perioden. Det uppgick till 647 Mkr, jämfört med 500 Mkr under första kvartalet 2013, medan rörelsemarginalen förstärktes till 4,8 %, upp från 4,1 %. Leveranserna ökade med 11 % jämfört med samma period förra året, medan orderingången var 9 % högre än samma kvartal 2013.

Marknadssituation
Dessa resultat kommer under en gradvis förbättring av marknadssituationen. Under årets första två månader växte Europa med 15 %, mätt i enheter, medan Nordamerika gick upp med 7 %, trots den stränga vintern där. I Sydamerika noterades en minskning av efterfrågan, i huvudsak i Brasilien, där de flesta av de stora, statsfinansierade projekten redan har levererats, men även en minskad efterfrågan på artiklar märktes. Den asiatiska marknaden i stort, förutom Kina, stärktes med 4 % jämfört med 2013, till stor del tack vare en förbättring i Japan på hela 38 %. Detta motverkades dock något av ytterligare nedgångar i Indien och Sydöstasien. Jämfört med de låga nivåer som sågs under 2013 gav årets två första månader nu tillväxt i Kina. Lastar- och grävarsegmentet ökade med 7 % och en fortsatt förskjutning mot kompaktutrustning observerades.

Framtidsutsikterna för resten av året är fortsatt försiktiga. Både Europa och Nordamerika förväntas växa med 0–10 %, mätt i enheter, medan prognosen för Sydamerika och Asien (utom Kina) visar en fortsatt minskning med upp till 10 %. Utvecklingen för Kina väntas däremot ligga i området -5 % till + 5 % under 2014.

"Det första kvartalets starka resultat för säsongen hade en positiv effekt på volymerna, vilket bidrog till förbättrad lönsamhet jämfört med den svaga avslutningen på 2013", kommenterade Volvo CE:s VD Martin Weissburg. "Situationen är fortsatt utmanande, särskilt för kunder och återförsäljare med stor exponering inom gruvindustrin. Trots detta förväntas dock en måttlig tillväxt på Volvo CE:s mogna marknader."

Anmärkningsvärda händelser under perioden
På anläggningsbranschens största händelse för året, Conexpo 2014 i Las Vegas, kunde Volvo CE presentera en förnyelse av sina kärnprodukter. H-seriens grävare, G-seriens ramstyrda dumprar och C-seriens väghyvlar är några av de nya maskinerna. Dessutom introduceras en mängd vägmaskiner som uppfyller de nya utsläppsreglerna. Alla nya maskiner uppfyller, där det krävs, de låga emissionskraven i Tier 4 Final/steg IV, som trädde i kraft i Nordamerika och EU i januari 2014.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor

Nettoförsäljning per marknadsområde Första tre månaderna  
Mkr 2014 2013 Förändring
Europa 3 698 3 479 6 %
Nordamerika 2 375 1 965 21 %
Sydamerika 686 749 (8 %)
Asien 5 921 5 299 12 %
Övriga marknader 692 644 7 %
Summa 13 371 12 136 10 %

 

Slut.

April 2014

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

Thorsten Poszwa
Chef, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: int +32 2482 5021
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal  

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com