Leveranserna ökade med 9 % under fjärde kvartalet efter tecken på återhämtning på marknaderna - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2014-02-06 

Leveranserna ökade med 9 % under fjärde kvartalet efter tecken på återhämtning på marknadernaUnder det fjärde kvartalet 2013 ökade Volvo Construction Equipments nettoomsättning med 3 % till 13 005 Mkr jämfört med 12 572 Mkr under samma period året innan. Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen ytterligare – till 6 %. Dessa starkare siffror beror till stor del på den ökade försäljningen av mindre maskiner, som bidrog till att leveranserna fick ett uppsving på 9 % under kvartalet. Efterfrågan på större maskiner, särskilt inom gruvindustrin, är dock fortsatt låg.

Rörelseresultatet ökade med 16 % under perioden till 272 Mkr, jämfört med 235 Mkr under samma period året innan. Även rörelsemarginalen förbättrades under det fjärde kvartalet. Den låg på 2,1 %, vilket var en ökning jämfört med 1,9 % under det fjärde kvartalet 2012.

Stark slutspurt på ett utmanande år

Trots den ökade försäljningen under de sista tre månaderna sjönk Volvo CE:s försäljning med 16 % utslaget på hela 2013, till 53 437 Mkr jämfört med 63 558 Mkr under 2012. Även rörelseresultatet försämrades under året till följd av hård priskonkurrens, svag produktblandning, lågt kapacitetsutnyttjande och ogynnsamma växlingskurser till 2 592 Mkr jämfört med 5 667 Mkr året innan. Även rörelsemarginalen påverkades och sjönk till 4,9 % 2013 från 8,9 % 2012.

Dessa siffror återspeglar de allmänt svaga marknadsförhållandena som upplevts under året.

Tillväxt under 2014

Vissa förbättringar förväntas under 2014 i takt med att de globala marknaderna återhämtar sig. Under 2014 förväntas totalmarknaderna i Kina och Europa öka inom intervallet 0–10 % mätt i enheter, medan Nordamerika, Sydamerika och Asien (förutom Kina) alla förväntas befinna sig inom intervallet -5 % till +5 %.

”Under 2014 förväntar vi oss en viss förbättring av efterfrågan på marknaden, framför allt i Kina och Europa”, säger Martin Weissburg, ny VD för Volvo Construction Equipment, som tillträdde sin nya post den 1 januari 2014.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor

Nettoförsäljning per marknadsområde

Fjärde kvartalet

Helår

Mkr

2013

2012

2013

2012

Europa

        4 122

        3 861

        16 356

     16 518

Nordamerika

        2 105

    1 973

      8 319

     12 027

Sydamerika

           831

      761

      3 314

       3 788

Asien

        5 100

    5 143

    21 911

     27 033

Övriga marknader

           846

      833

      3 539

4,193

Summa

      13 005

  12 572

    53 437

     63 558

 

Slut.
Februari 2014
Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:
Thorsten Poszwa
Chef, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: int +32 2482 5021
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com