Trafikverket föreslår 240 miljarder till drift och underhåll av väg och järnväg 2014-2025 - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-06-14 

Trafikverket föreslår 240 miljarder för drift och underhåll av väg och järnvägTrafikverket överlämnade idag sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. I Kronobergs län planeras utbyggnad till motorväg på E4, säkerhetshöjande åtgärder på riksväg 25 samt kapacitetsförstärkande åtgärder på Kust till kustbanan.

Trafikverket planerar för väg och järnväg

Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning. Förslaget har tagits fram i samverkan med kommuner, näringsliv, regionala företrädare och andra myndigheter.

– I första hand vill vi vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Den nationella planen för transportsystemet innehåller åtgärder för 522 miljarder kronor samt ytterligare cirka 80 miljarder kronor genom banavgifter, medfinansiering och trängselskatt.

De 522 miljarderna fördelas enligt följande:

•281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.
•86 miljarder till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar.
•155 miljarder kronor till för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar

– Önskemålen, kraven och behoven är större än våra resurser. Det betyder att kraftfulla prioriteringar gjorts och att vi i första hand prioriterar drift- och underhållsåtgärder och att åtgärda brister i transportsystemet, framhåller Gunnar Malm.

Tillståndet för dagens vägar, järnvägar och farleder kommer att förbättras under planperioden. Infrastrukturen blir mer robust och får bättre förmåga att tåla störningar utan att framkomlighet eller punktlighet påverkas. Men innan dess kommer det fortsatt att komma några år av stora störningar i järnvägssystemet på grund av slitage och de åtgärder som måste genomföras.

– Det blir sämre innan det blir bättre. Vi föreslår en snabbare upprustning av järnvägen. Punktligheten på järnvägen förbättras genom att underhållsinsatser riktas mot högtrafikerade stråk där störningar ofta får stora konsekvenser, fortsätter Gunnar Malm.

Bland annat föreslås dessa projekt i Kronobergs län 2014-2025:

•E4 Ljungby - Toftanäs. Breddning av befintlig väg till motorväg och vattenskyddsåtgärder.
•Kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan med mötesstation i Skruv.
•Älmhults station, gångbro, plattform.
•Turistcykelväg Sydostleden.
•Mötesseparering Riksväg 25 med bland annat Österleden i Växjö.

Planen går nu ut på remiss. Senast 1 oktober 2013 ska dessa lämnas till Näringsdepartementet. Regeringen tar beslut om planen 2014 efter att ha informerat riksdagen. Trafikverket har sedan uppdraget att genomföra den nya planen.

Mer information:

Läs mer om nationell plan
Stråkkartor för publicering