Veidekke Entreprenør AS - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Gule Volvo’er og hvite italienere under bakken

På tunnelbesøk hos Veidekke Entreprenør AS:

Gule Volvo'er og hvite
italienere under bakken

Ingen med et visst innblikk i hvordan trafikkforholdene er på vei og bane på vestsiden av Oslo er i tvil om at kapasiteten er sprengt og vel så det. Jernbaneverket som byggherre og Veidekke Entreprenør AS som en av tre anleggsentreprenører er nå i full gang med å gjøre noe med dette.

Jernbanen vestover fra Oslo og E18 i samme området har i det minste to ting felles; på begge er kapasiteten sprengt, og det er en sterk blanding av person- og godstransport, samt lokaltrafikk og gjennomgående trafikk. Det nye dobbeltsporet som Jernbaneverket etter hvert vil få ferdig inn mot Oslo fra vest skal gjøre noe med disse forholdene. I fremtiden skal det nåværende dobbeltsporet ta all lokaltrafikk, mens det nye dobbeltsporet i tunnelen skal ta fjerntrafikken og godstrafikken. Dette vil få positive effekter for en sprengt E18 også. Mer kapasitet til gods på spor vil kunne gi redusert lastebiltransport, mens økt passasjerkapasitet med NSB, og formodentlig en helt annen regularitet enn det man opplever i dag, skal få dagpendlerne vestfra ut av privatbilene og inn i moderne og effektive lokaltog.
Byggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika er i godt gjenge. VolvoCom har besøkt en av entreprenørene som holder på her, Veidekke Entreprenør. Selskapet har to av de fire entreprisene på strekningen. Den ene er 1.800 meter av den 5,5 kilometer lange dobbeltsporede tunnelen med atkomsttunnel (tverrslag) på 420 meter på Skallum i Bærum. Den andre entreprisen Veidekke har hånd om, kalles gjerne Lysaker vest og omfatter blant annet 700 meter dobbeltsporet tunnel i fjell, 150 meter betongkulvert gjennom løsmasser og 550 meter oppe i dagen. Veidekkes to entrepriser møter hverandre i øst. De to vestre entreprisene mellom Lysaker og Sandvika er det NCC og Skanska som arbeider med.

VolvoCom har besøkt anlegget på Skallum. Her startet Veidekke med tunneldriften i august 2007. Tunnelen drives i begge retninger ut fra tverrslaget. Så langt har arbeidet gått greit, uten innslag av vanskelig fjell. For øyeblikket er fremdriften rundt 20 meter i uken fra hver stuff. Det kunne ha vært mulig å gjøre arbeidet enda litt kjappere, men i et så tett befolket område er det naturlig nok lagt sterke begrensninger på hva slags arbeid som kan gjøres om natten. At de nærmeste beboerne vil kunne oppleve ubehageligheter i form av støy, samt vibrasjoner under sprenging, er ikke til å komme fra. Det er imidlertid lagt stor vekt på en best mulig dialog med dem som bor i området. Blant annet kan beboere som ønsker det, få en SMS-varsling på mobiltelefon før det skal sprenges, slik at de i det minste er informert.

Veidekke har rundt 40 mann i arbeid på dette anlegget, fordelt på tre skift. Det forteller imidlertid ikke hele historien. Bortkjøring av de utsprengte tunnelmassene er satt bort til entreprenør Alf Johansen AS fra Seljord. Sprengsteinen skal ut til tipp på Sjursøya, og det brukes naturlig nok lastebiler i denne transporten.

Volvo og Perlini
Det er et betydelig innslag av Volvo-maskiner på dette anlegget. Det gjelder blant annet en EW 180 hjulgraver (16-18 tonn), en EC 290 beltegraver (25-26 tonn) og en L 110 hjullaster (18-20 tonn). Og så skal vi ikke glemme to Perlini DP405 dumptrucker (lasteevne 40 tonn, totalvekt 69,8 tonn), eller tipptrucker eller stive trucker for dem som ønsker andre betegnelser. Volvo Maskin er som kjent forhandler av de italienske Perlini-maskinene her i landet (samme er tilfelle i noen andre land også). Volvo Maskin startet salget av Perlini i 2003, og så langt er det levert 14 enheter. Volvo leverte tidligere slike maskiner fra Euclid, men de forsvant da Hitachi kjøpte opp dette selskapet i 2002. Perlini-maskinene har gjort en bra jobb her i landet. I tillegg til disse maskinene går det også to store borerigger, en lastemaskin av et annet merke, en injeksjonsbil og en tankbil for spyling på dette anlegget.

- Også den andre lastemaskinen kunne gjerne ha vært en Volvo, men tidspress ved oppstart gjorde at det ikke ble slik, forteller Tron Henrik Walhovd. Han er maskiningeniør og ansvarlig for maskinparken til Veidekke både på Skallum og Lysaker. På sistnevnte sted er det snakk om blant annet en L 220 hjullaster (31-35 tonn) og en 290 beltegraver med Volvo-merket, samt også her en Perlini dumptruck. Også her er det naturlig nok noen andre maskiner i drift, samt en sann flora av lettere utstyr og pickup'er, som det er på alle anlegg.
- Innslaget av Volvo-maskiner og Perlini dumptrucker sier vel noe om at Volvo Maskin er en solid samarbeidspartner for oss, sier Walhovd, mens vi kjører i hans firehjulsdrevne pickup i tunnelen under Skallum. Vi kom der på en rolig dag uten kjøring av sprengstein og hvor man blant annet benyttet anledningen til vask og vedlikehold på en av Perlini-maskinene. Ellers oppholder de seg stort sett under bakken. De transporterer sprengsteinen fra de to stuffene frem til en omlastingsstasjon, hvor lastebilene overtar.

Forinjeksjon og arbeidssykluss
Man har hørt historien om tunnellekkasje og hele tjern som mer eller mindre forsvant i forbindelse med et annet tunnelanlegg i Oslo-området. Også tunnelen mellom Lysaker og Sandvika går under grunnvannsnivået og har blant annet kjern over seg. Og bastant fjell er ikke nødvendigvis så tett som man skulle tro. Blir grunnvannstanden for lav, kan det bli setninger på overflaten, med skader på infrastruktur og bygninger som resultat. Men her har man tatt alle forhåndsregler for at det ikke skal skje lekkasjer inn i tunnelen. Videre holdes det konstant kontroll med grunnvannsnivået i området, og om nødvendig kan det pumpes vann inn i grunnen for å holde nivået riktig. Terrengforsterkning på overflaten kan også komme på tale.

Den viktigste forholdsregelen mot lekkasjer i denne tunnelen er forinjeksjon. Det bores opptil 24 meter lange hull rundt hele tunneltverrsnittet. Her blir det pumpet inn sementmasse under høyt trykk. Denne massen tetter alt av sprekker det måtte være i fjellet der det skal sprenges og det nærmeste området rundt. Deretter bores det ca. fem meter lange hull som lades med sprengstoff. Det er derfor forinjisert langt forbi der det sprenges. For å redusere rystelser på overflaten, blir hver sprenging delt opp i mange små salver, som fyres av i rask rekkefølge. Neste skritt er borttransport av sprengsteinen fra stuff. Det er her Perlini-truckene kommer inn i bildet. De transporterer steinen til en omlastingsplass inne i fjellet, hvor lastebilene tar over. Det som da gjenstår, er å pigge ned løst fjell med en stor hydraulisk hammer. Skulle man komme til dårlig fjell, sikres taket i tunnelen med bolter, sprøytebetong eller armeringsbuer. Og så er det klart for å starte en ny arbeidssyklus.

Veidekke vil være ferdig med sine 1.800 meter tunnel under Skallum utpå sommeren neste år. Da vil nærmere 200.000 fast-kubikkmetre stein være fjernet fra Veidekkes 1.800 meter tunnel, pluss 21.000 kubikkmeter fra tverrslaget. Andre deler av tunnelen vil være ferdig først i 2009. Deretter følger et års tid med etterarbeid og sporlegging. Det er mye interessant som skjer under bakken mellom Lysaker og Sandvika. Folk flest må vente med å beskue tunnelen til de får se den fra togsetet en gang i 2011.

Maskiningeniør Tron Henrik Walhovd har ansvaret for Veidekkes maskinpark på selskapets entrepriser på jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika.

En av Perlini-maskinene inne i tunnelen. Den tar 40 tonn stein i ett lass.

Volvo EC 290 beltegraver inne i tunnelen. Vannet på tunnelgolvet skyldes ikke lekkasje, men det brukes vann til å kjøle ned borene på boreriggen. Altså samme prinsippet som i tannlegebor, men størrelsen er jo noe forskjellig!

Perlini dumptruckene er bare oppe i dagen for vask og vedlikehold.