Volvo Masters 2008-2009 - Volvo Masters 2008-2009 : Volvo Vostok