Salgs- og leveringsbetingelser - Produkter : Volvo Entreprenørmaskiner A/S

Leverings- og garantibetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1. Denne aftale er indgået mellem Sælger, der er Volvo Entreprenørmaskiner A/S (Sælger), og en er-hvervsdrivende Køber (Køber).
1.2. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder betingelser vedr. fabriksgaranti og reservedele, gælder for alle Sælgers aftaler om salg af Sælgers maskiner, redskaber, udstyr, reservedele mv. medmindre andet skriftligt er aftalt.
1.3. Er Køber uenig i ordrebekræftelsens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 2 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, dog ikke senere end ved levering.
1.4. Efterfølgende aftaler om ændringer af ordrebekræftelsen er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
2.1. Alle afgivne tilbud fra sælgeren er bindende i 30 dage (hvis ikke andet er anført). Aftaler om salg er først bindende, når Sælger har modtaget en genpart af Sælgers skriftlige ordrebekræftelse, underskrevet af Køber. Hvis Køber foretager tilføjelser eller ændringer i en ordrebekræftelse, er Sælger berettiget til at afvise disse eller til at annullere ordren. Accepterer Sælger tilføjelserne eller ændringerne, må Sælger foretage nødvendige ændringer af leveringstid og pris, og Køber forpligtes til at acceptere ændringerne.
2.2. Sælgeren tager forbehold for mellemsalg til tredjemand – d.v.s. Sælgeren kan sælge den aftalte vare til anden side indtil modtagelse af underskrevet uændret ordrebekræftelse - uden at Køberen i den forbindelse kan rejse erstatningskrav af nogen art mod Sælgeren.
2.3. Afgiftsforhøjelser, prisændringer fra Volvo’s leverandører, ændringer af kurser eller toldsatser etc. på den aftalte vare berettiger Sælgeren til at forhøje prisen tilsvarende.

3. Betalingsvilkår
3.1. Købesummen inkl. alle eventuelle afgifter og omkostninger betales kontant til Sælger ved levering, med mindre andet aftales.
3.2. Ved forsinket betaling beregnes morarente med 1,5% pr. måned samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.

4. Ejendomsforbehold
4.1. Det er forud for levering aftalt mellem parterne, at ejendomsretten til de solgte genstande forbliver hos Sælgeren eller den, til hvem Sælger har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt.
4.2. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at doku-mentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier, indtil det købte er fuldt betalt. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.
4.3. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger adgang til at bese det købte i perioden med ejendomsforbehold.
4.4. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer.
4.5. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.
4.6. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger meddelelse herom.
4.7 Hvis ejendomsforbeholdet tinglyses, skal køberen afholde udgiften.

5. Levering og risiko
5.1. Køberen skal sørge for transport og forsikring af de solgte genstande fra sælgers forretningssted, medmindre andet er aftalt. Risikoen for varerne går over til Køberen, når sælgeren rettidig stiller de solgte genstande til disposition for Køberen (Ex Works”).  
5.2. Hvis leveringsklausul er aftalt, fortolkes denne iht. de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

6. Leveringstid, forsinkelse
6.1. De af Sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet fra sælger. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage. Hvis forsinkelse med levering skyldes force majeure eller skyldes Køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i rimeligt omfang.
6.2. Hvis Sælgeren ikke kan levere i rette tid eller må forsinkelse fra en Sælgers side anses for sandsynlig, skal han give Køberen meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt det er muligt, det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted.
6.3. Sælgeren har intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab som forsinkelsen måtte forårsage. Derudover er Sælgerens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab som følge af forsinkelsen maksimeret til 15% af den aftalte købesum.
6.4. Undlader køberen at modtage det solgte på den aftalte dag, er han forpligtet til at erlægge betaling som om levering har fundet sted. Sælgeren skal da sørge for, at de solgte genstande opbevares for Køberens regning og risiko.

7. Ansvar for mangler
7.1. Køberen skal straks ved modtagelsen, og inden det solgte tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre sig at det er mangelfrit. Reklamation over mangler, der er eller burde have været konstateret ved denne kontrol, skal fremsættes skriftligt overfor Sælger inden 8 dage efter levering. Overholder Køberen ikke denne frist, bortfalder adgangen til at gøre mangelindsigelsen gældende.
7.2. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, instruktionsbøger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse, vedligeholdelse og opbevaring af det købte.
7.3. Sælgers ansvar omfatter materielle defekter eller ikke håndværksmæssigt korrekt udført arbejde ved le-vering. Det omfatter ikke defekter, forårsaget af købers brug/vedligeholdelse / opbevaring/reparation mv. hvis Køber ikke har fulgt Sælgers instruktioner, jf. pkt. 7.2., hvis der er tale om normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af Sælger godkendte værksteder.
 Salg af nye produkter:
7.4. Ethvert mangelkrav skal senest være gjort skriftligt gældende overfor Sælger inden den førstkommende af følgende to situationer 1) 12 måneder, beregnet fra tidspunktet hvor Volvo maskinen leveres fra Volvo Entreprenørmaskiner A/S til den første slutbruger, eller 2) 2500 driftstimer. Der henvises i øvrigt til Volvos betingelser for fabriksgaranti, jf. nedenfor.
 Salg af nye reservedele:
7.5. Ethvert mangelkrav skal senest være gjort skriftligt gældende overfor Sælger indenfor 12 måneder efter levering. Der henvises i øvrigt til Volvos betingelser for reservedele, jf. nedenfor.
 Salg af brugte produkter, herunder brugte reservedele:
7.6. Brugte produkter købes som beset uden ansvar af nogen art for sælgeren, medmindre andet aftales. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner, reservedele m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.
7.7. Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis maskinen m.v., er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt gælder pkt. 7.9. ikke.
7.8. Ved salg eller ibyttetagning af brugte produkter har Køber dog højest reklamationsret i 4 måneder efter levering, mens Sælger tilsvarende har reklamationsret i 6 måneder.
7.9. Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, overholdelse af samtlige serviceeftersyn og at maskinen er ubehæftet og i funktionsduelig, rengjort stand. 
7.10. Misligholdelsesbeføjelser og begrænsning af erstatning:
7.11. Hvis Køberen vil påberåbe sig en mangel, skal Sælgeren have ret til straks at besigtige det solgte, forinden afhjælpning udføres. Overholder Køberen ikke denne forpligtelse, bortfalder hans misligholdelsesbeføjelser.
7.12. Efter Sælgers valg vil eventuelle mangler ved det solgte blive afhjulpet, det solgte vil blive omleveret eller forholdsmæssigt afslag givet. Foretages afhjælpning eller omlevering, er Køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
7.13. Hvis Køberen kan dokumentere, at manglen er væsentlig, kan Køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Sælgeren.
7.14. Sælgeren har intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab som manglen måtte forårsage. Derudover er Sælgerens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab som følge af manglen maksimeret til 15% af den aftalte købesum.

8. Garanti
 Vedrørende nye produkter:
8.1. Sælgeren yder garanti på nye entreprenørmaskiner i overensstemmelse med den garanti Sælgeren har fået fra sin leverandør. Køberen er forud for aftalens indgåelse blevet gjort bekendt med omfanget af denne fabriksgaranti fra Volvo, der er fremsendt til Køber.
 Vedrørende brugte produkter:
8.2. Sælgeren yder ingen garanti på salg af brugte produkter, ej heller for antal kørte timer.
 Vedrørende reservedele:
8.3. Sælgeren yder begrænset reservedelsgaranti som fremgår af ’Leverings- og Garantibetingelser for Reservedele’ fra Volvo Entreprenørmaskiner A/S. 

9. Automatisk registrering af timer og geografisk placering 
9.1. I den leverede maskine er der indbygget en GSM-sender, der registrerer, hvor mange timer maskinen har kørt og hvor maskiner befinder sig. Disse oplysninger sendes automatisk til Volvo Entreprenørmaskiner A/S som en SMS uden udgifter for Køber.
 Oplysningerne bruges alene til indkaldelse/information om rettidigt garantieftersyn og service og kan anvendes som led i tyverisikring/sporing. Den installerede GSM-anordning fritager ikke Køber for ansvaret for at indlevere maskinen til alle nødvendige eftersyn.
Oplysningerne overgives ikke til andre uden Købers accept, og Køber har ret til indsigt i og berigtigelse af oplysningerne, jf. persondataloven.
 Ved underskrift på ordrebekræftelsen accepterer Køber ovenstående registrering.

10. Produktansvar
10.1.   Sælger påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som Sælger er underkastet i Danmark. Skader på Købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved Sælgers produkt, er kun omfattet af Sælgers ansvar, hvis det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgeren eller hans folk, og hvis dette indenfor det første år forårsager skaden. Sælger er uden ansvar for indirekte skader, jf. ovenfor om disse skader. 
10.2. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i Sælgers produkt-ansvarsforsikring. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over det købte, er Køber pligtig til at skadesløsholde Sælger. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod Sælger i anledning af de solgte varer.

11. Lovvalg og værneting
11.1.  Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder betingelser vedr. fabriksgaranti og reservedele, skal være gældende for enhver tvist parterne imellem, men er et forhold ikke omtalt i leveringsbetingelserne, finder NL 92 anvendelse, hvis Køber hører hjemme i Skandinavien, og ellers finder den danske Købelov, Lov nr. 120 af 06.04.1906 med efterfølgende ændringer, anvendelse.
11.2.   Tvister, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter dansk ret
 (dog har parterne fravalgt CISG) ved søgsmål i Sælgers retskreds.