MaskinLeverantörerna - branschföreningen för leverantörer av mobila arbetsmaskiner - MaskinLeverantörerna : Swecon Anläggningsmaskiner

MaskinLeverantörerna - branschföreningen för leverantörer av mobila arbetsmaskiner

Swecon är medlem i MaskinLeverantörerna - branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.

MaskinLeverantörerna är ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte och ett organ för att agera i branschgemensamma frågor. Föreningen verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper och motsätter sig all form av illojal konkurrens eller andra förbehåll som strider mot god affärssed.
Tyngdpunkten ligger på skapande av leveransavtal och rådgivning kring dessa, sammanställning av leveransstatistik och samordning av nationell mässverksamhet.

Arbetet bedrivs i sex sektioner: Bygg och anläggningssektionen, Trucksektionen, Skogsmaskinsektionen, Vägunderhållssektionen, sektion Lantbruk och sektion Grönytemaskiner.